ANGRIIIIIIIB!

Åge Ha­rei­de vil slip­pe si­ne un­ge, dan­ske dren­ge løs mod Polen. Der skal an­gri­bes mod EM-kvart­fi­na­li­ster­ne

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

Dan­mark kom­mer til at stå over for den sva­e­re­ste mod­stan­der i Åge Ha­rei­des tid som land­stra­e­ner, når Polen ta­ger imod i Warszawa i mor­gen. Fan­se­ne vil va­e­re fjendt­li­ge, og mod­stan­der­ne vil hed­de Lewan­dowski, Mi­lik og Kry­chowi­ak og kom­me fra klub­ber som Bay­ern Mün­chen, Na­po­li og Pa­ris SG, men det er den dan­ske land­stra­e­ner li­geg­lad med. Han vil an­gri­be.

»Jeg har al­tid va­e­ret en tra­e­ner, der har spil­let med stor ri­si­ko. Der­for har jeg vun­det nog­le tit­ler. Ik­ke for­di jeg har for­sva­ret mig til det. Vi ved, at vi har to valg i Polen. Vi kan godt stå ne­de og for­sva­re os, men så bli­ver det som en bok­ser, der ha­en­ger i tove­ne he­le kam­pen. Det vil jeg ik­ke. Det er ik­ke fod­bold for mig. Vi skal ba­re slip­pe os løs og for­sø­ge. En­ten er vi dyg­ti­ge nok el­ler ik­ke dyg­ti­ge nok, men så har vi gjort et for­søg. Vi skal frem,« si­ger Åge Ha­rei­de til BT.

Li­geg­lad med stjer­ner

Dan­mark har un­der Åge Ha­rei­de mødt hår­dest mod­stand mod Skot­land og Bos­ni­en, men nu ga­el­der det alt­så Polen, som nå­e­de kvart­fi­na­len ved EM i som­mer. Det er ba­re ik­ke vig­tigt for land­stra­e­ne­ren, hvor man­ge stjer­ner, mod­stan­de­ren har.

»Jeg vil ha­ve, at vi skal spil­le. Det er løs­nin­gen for fod­bol­dens frem­tid, tror jeg. Jeg vil ha­ve, at de un­ge dren­ge får lov at spil­le. Så må vi for­sø­ge at hol­de os fra fejl så la­en­ge som mu­ligt, men man ved, at der kan kom­me fejl på grund af mang­len­de ru­ti­ne. Nu har man­ge af de her un­ge spil­le­re og­så spil­let i nog­le af de sto­re liga­er ude i Eu­ro­pa. Det ty­der på, at de har den kva­li­tet,« si­ger Ha­rei­de.

Net­op de un­ge dan­ske spil­le­re, der li­ge nu ny­der stor suc­ces, er en af grun­de­ne til, at Ha­rei­de vil an­gri­be An­dreas Chri­sten­sen er fast mand i Bun­des­liga­en og Cham­pions Le­ague, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Vik­tor Fi­s­cher spil­ler i Pre­mi­er Le­ague og Ni­co­lai Jør­gen­sen er top­sco­rer i AEres­di­vi­sio­nen. Ba­re for at na­ev­ne nog­le få.

Den op­tur skal der lukre­res på.

Hjer­tet på plads

»Det er en me­get god si­tu­a­tion for dansk fod­bold. Jeg sag­de det, da jeg var i Par­ken og se på FC Kø­ben­havn mod Club Brug­ge. Jeg hå­be­de, at der bla­e­ste en lun vind over dansk fod­bold nu. Det var fint at se. Og vi kun­ne må­ske og­så ha­ve sco­ret fi­re mål mod Ar­me­ni­en. Hvis vi ba­re kan va­e­re of­fen­si­ve i vo­res ho­ve­d­er og va­e­re fri­ske i vo­res ho­ve­d­er og ha­ve hjer­tet 100 pro­cent på plads. Det er det, der ga­el­der for os,« si­ger Ha­rei­de og har sto­re håb for frem­ti­den.

»Det er fan­ta­stisk. Og så kan man i til­la­eg kig­ge på de­res al­der. Det gør mig end­nu me­re op­ti­mi­stisk om­kring frem­ti­den. De er 20-21-22 år gam­le, og de spil­ler i de sto­re liga­er, og der er in­tet, der ty­der på, at de ik­ke og­så skul­le gø­re det om tre-fi­re år.«

Vi kan godt stå ne­de og for­sva­re os, men så bli­ver det som en bok­ser, der ha­en­ger i tove­ne he­le kam­pen. Det vil jeg ik­ke. Det er ik­ke fod­bold for mig. Vi skal ba­re slip­pe os løs og for­sø­ge. En­ten er vi dyg­ti­ge nok el­ler ik­ke dyg­ti­ge nok, men så har vi gjort et for­søg. Vi skal frem Åge Ha­rei­de

Grze­gorz Kry­chowi­ak Ro­bert Lewan­dowski Ar­ka­di­usz Mi­lik Jeg vil ha­ve, at vi skal spil­le. Det er løs­nin­gen for fod­bol­dens frem­tid, tror jeg Åge Ha­rei­de Åge Ha­rei­de er li­geg­lad med, om mod­stan­der­ne hed­der Lewan­dowski, Mi­lik og Kry­chowi­ak – Dan­mark skal spil­le of­fen­sivt og med tro på sej­ren i VM-kval.-kam­pen mod Polen. FOTO: HEN­NING BAGGER/AFP/REU­TERS

For­modet star­top­stil­ling (3-5-2) Lands­hol­det hav­de i går sin ene­ste åb­ne tra­e­ning in­den op­gø­ret mod Polen. Be­dømt ud fra den er der gen­valg til al­le – på na­er Fre­de­rik Røn­now, der må vi­ge plad­sen til for­del for Kas­per Sch­mei­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.