Ugens be­syn­der­li­ge af­bud la­eg­ger op til spørgs­må­let: Wass så – gi­der du ik­ke spil­le på lands­hol­det, Da­ni­el?

BT - - SPORTEN - KURT LAS­SEN blogs.bt.dk

MIDT I AL­LE kam­pe­ne, i den­ne uge kul­mi­ne­ren­de med VM-kva­li­fi­ka­tions­nøg­le­op­gø­ret for fod­bold­lands­hol­det i Polen, har der og­så va­e­ret god gang i kulis­sen på sport­s­fron­ten. Så hvor­for ik­ke ty til det vel­kend­te en­gel­ske for­mat ’fi­ve thin­gs we lear­ned’... 1. MEDIEPRES: HÅNDBOLDKVINDERNES land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen har va­e­ret på en min­dre in­ter­viewrund­t­ur op til Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen på dansk grund. Et nulstil­let lands­hold, som Klavs Bruun for­mu­le­rer det, ef­ter sid­ste års skuf­fen­de VM-sjet­te­plads og den kik­se­de OL-kva­li­fi­ka­tion. Og før­ste al­vor­li­ge styr­ke­prø­ve ef­ter Ul­rik Wil­be­ks DHFe­xit og det om­fat­ten­de og kri­ti­ske spil­ler­brev, som blev la­ek­ket til of­fent­lig­he­den.

Man ma­er­ker en vis an­s­pa­endt­hed land­stra­e­ner og me­di­er imel­lem. Ik­ke mindst un­der in­ter­viewet ons­dag af­ten i TV2 Sport-pro­gram­met Kon­tra.

»Det er godt nok nog­le sva­e­re spørgs­mål,« an­streng­te Klavs Bruun sig i be­stra­e­bel­sen på at hol­de gri­mas­sen i den åben­hed, der fra land­stra­e­ner­si­de og­så er en kon­stant ba­lan­ce­gang mel­lem va­ske­tøj i eget om­kla­ed­nings­rum og tryk­ket fra om­gi­vel­ser­nes til­ta­gen­de ana­ly­sei­ver. Vel­sag­tens én af de sva­e­re­ste di­sci­pli­ner i job­bet.

Bå­de TV2 og DR har op­ru­stet på net­op den front. Med Klavs Bruuns for­ga­en­ger på po­sten, Jan Pyt­li­ck, som ny eks­pert på TV2, mens tid­li­ge­re lands­holds- og Skjern-play­ma­ker, kvin­deog her­re­tra­e­ner, Jesper Jen­sen, får en per­ma­nent rol­le hos DR. Sta­erk tv-re­k­rut­te­ring, som om­vendt øger ma­eng­den af kri­tik ret­tet mod tra­e­ne­rens si­de­linje. Så­dan er det ba­re, og som så­dan må man og­så ta­ge si­ne for­holds­reg­ler på ba­en­ken. Igen, tun­gen li­ge i mun­den.

2. LAUD­RUP: EGENT­LIG in­gen grund til over­ho­ve­det at skri­ve nav­net på Qa­tar-mester­klub­ben, for vi glem­mer den li­ge så hur­tigt igen. Mi­cha­el Laud­rup har la­en­ge ud­strå­let, at hvis ik­ke Bar­ce­lo­na el­ler Re­al Madrid kom­mer, gi­der han ik­ke rig­tig. Så er der kun pen­ge­ne, godt vejr og langt mel­lem jour­na­li­ster, der ta­el­ler.

Hans stor­hed som spil­ler vil for al­tid stå mejs­let ind i bå­de hi­sto­ri­ebø­ger og bil­led­do­ku­men­ta­tio­nens erin­dring. Hans tra­e­n­er­kar­ri­e­re nå­e­de al­drig derop. At Mi­cha­el Laud­rup så va­el­ger Qa­tar som end­nu et mel­lem­spil, hvis det ik­ke er et slut­spil for den del af sit liv, pil­ler så­ma­end ved hans ef­ter­ma­e­le. Om han vil det el­ler ej. Ta­lent for­plig­ter. Det sam­me gør am­bas­sa­dør-sta­tus.

3. PIL­LER: NYE hi­sto­ri­er, ik­ke om de­ci­de­ret or­ga­ni­se­ret klub­pus­her­virk­som­hed på smer­testil­len­de pil­ler. Men bå­de Kas­per Sch­mei­chel og Riza Dur­mi­si fulg­te op med små forta­el­lin­ger om for­brugs­møn­stret, når det gør ondt i krop­pen op til el­ler ef­ter kamp. I slip­strøm­men på Mar­tin Ørnsko­vs bog­be­ret­ning om gigt­pil­ler­nes mis­brugs­ind­fly­del­se på døm­me­kraft bå­de på og uden­for ba­nen. Som og­så Da­ni­el Ag­ger har blot­lagt for ny­lig. Pil­ler­nes skrå­plan er dog og­så et ind­sats­om­rå­de for bå­de klub­ber og lands­hold.

4. RØDT OG HVIDT: Og så er den gal igen med den rø­de trø­je og hvi­de buk­ser for fod­bold­lands­hol­det. Vi le­ver med, at det ik­ke kan la­de sig gø­re i Polen, hvor hjem­me­hol­det dik­te­rer drag­ten som ens­far­vet i hvidt, selv­om Polen på sa­lig La­tos (VM-helt fra 1974, red.) da­ge jo al­tid spil­le­de i hvi­de trø­jer og rø­de buk­ser. Nå, men Polen helt i hvidt og Dan­mark helt i rødt. Det går an. Men ak­ku­rat som for en må­ned si­den mod Ar­me­ni­en stik­ker Mon­te­ne­gro og­så en ka­ep i hju­let på de rød-hvi­de in­ten­tio­ner i Par­ken. Helt ude i ham­pen, at va­er­ter­ne ik­ke kan dik­te­re hjem­me­ba­ned­ragt og ga­ester­ne ret­te ind der­ef­ter.

5. WASS SÅ? Ugens be­syn­der­lig­ste af­bud, som la­eg­ger op til spørgs­må­let: Wass så – gi­der du ik­ke spil­le på lands­hol­det, Da­ni­el? Da­ni­el Wass meld­te af­bud til de to land­skam­pe mod Polen og Mo­ne­ne­gro på grund af en ska­de. For så at op­tra­e­de i start-11’eren for Cel­ta Vi­go mod sel­ve­ste Bar­ce­lo­na. Un­der­lig pri­o­ri­te­ring og li­ge så be­syn­der­lig kom­mu­ni­ka­tions­hånd­te­ring ef­ter­føl­gen­de. In­de på ba­nen i øv­rigt va­erd at no­te­re, at ham Pio­ne Si­sto i den span­ske La Li­ga da vist hol­der vand.

NÅ JA, SOM num­mer seks og syv på sin plads at na­ev­ne, at det hur­tigt blev hver­dag igen for Ke­vin Magnussen uden for po­in­te­ne. Og­så for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, men på langt hø­je­re ni­veau end la­en­ge set. Kom ba­re med en ny uge. Og lad os ba­re en­de på seks ting, vi la­er­te om dob­bel­trun­den i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. El­ler ret­te­re: Seks po­int...

FOTO: AFP

Da­ni­el Wass meld­te først af­bud til lands­hol­det pga. en ska­de, hvor­ef­ter han stil­le­de op for Cel­ta Vi­go mod Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.