Tryk­ket af to­nen

Be­gre­bet danskhed er kørt helt ned i ka­el­de­ren, me­ner ko­mi­ker og de­bat­tør Omar Marzouk, der over­ve­jer, hvil­ket land han skal bo i

BT - - NYEDER - Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard | Foto

Ko­mi­ker og de­bat­tør Omar Marzouk er ble­vet så led og ked af de­bat­to­nen, når det hand­ler om be­gre­bet danskhed, at han ik­ke la­en­ge­re fø­ler sig som dan­sker.

Han me­ner, at de­bat­ten og -ni­veau­et gen­nem de se­ne­ste ty­ve år kun er gå­et én vej her­hjem­me: Ned.

Og han af­slø­rer, at han af sam­me grund er be­gyndt at ta­en­ke på, hvil­ket an­det land han kan flyt­te til, da han ik­ke øn­sker sin al­der­dom i et Dan­mark, som han ef­ter­hån­den har sva­ert ved at gen­ken­de.

»Jeg de­fi­ne­rer mig slet ik­ke som dansk me­re. Alt­så, det er jeg jo. Jeg er født og op­vok­set her, jeg er pra­e­get af dansk men­ta­li­tet og dan­ske va­er­di­er, men jeg fø­ler mig ik­ke dansk me­re. Når jeg er ude at rej­se, si­ger jeg al­drig Dan­mark. Jeg si­ger, jeg kom­mer fra Egyp­ten,« si­ger Omar Marzouk, som bl.a. kri­ti­se­rer, at der her­hjem­me ef­ter hans me­ning alt for la­en­ge er ble­vet talt alt for lidt om in­te­gra­tion og alt for me­get om is­lam.

En hold­ning, han ud­dy­ber i et in­ter­view på de­bat­si­der­ne i da­gens BT. DF: Så mi­ster du med­lem­s­kor­tet Mar­tin Hen­rik­sen, Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer, er alt an­det end im­po­ne­ret af Omar Marzouks ud­mel­ding. Mar­tin Hen­rik­sen si­ger, med di­rek­te hen­vis­ning til Marzouk: »Hvis du ik­ke vil va­e­re med på hol­det – ja­men fint, så er du ik­ke med på hol­det. Så en­kelt og klart kan det si­ges.« Og fort­sa­et­ter:

Hvis du ik­ke vil va­e­re med på hol­det – ja­men fint, så er du ik­ke med på hol­det Mar­tin Hen­rik­sen, DF Jeg de­fi­ne­rer mig slet ik­ke som dansk me­re Omar Marzouk, ko­mi­ker og de­bat­tør

»De ting han si­ger, ta­ler jo for sig selv. Jeg sy­nes ik­ke, vi ta­ler om an­det end in­te­gra­tion. Jeg for­står sim­pelt­hen ik­ke folk som Omar Marzouk. Og jeg sy­nes ik­ke, han skal ha­ve no­get med­lem­s­kort til ’klub­ben’, når han si­ger, at han er egyp­ter og ik­ke dan­sker. Jeg har hel­ler ik­ke no­get med­lem­s­kort til den egyp­ti­ske klub, og jeg gør mig hel­ler in­gen fo­re­stil­ling om at få det. He­le den dér men­ta­li­tet, han gi­ver ud­tryk for … Det er jo skudt helt ved si­den af. Det er det sam­me, som når vi hø­rer, at en med ind­van­drer­bag­grund har få­et en ud­dan­nel­se, og det så for­ven­tes, at vi al­le stil­ler os op og står og klap­per be­gej­stret i ha­en­der­ne. Mis­for­stå mig ik­ke – jeg sy­nes, det er godt, man ta­ger en ud­dan­nel­se, får go­de ka­rak­te­rer osv. Men man skal alt­så ik­ke klap­pe me­re ad en med ind­van­drer­bag­grund, som ta­ger en ud­dan­nel­se, end ad en dan­sker, som ta­ger en ud­dan­nel­se,« me­ner Mar­tin Hen­rik­sen. Svinsk kon­kur­ren­ce Özlem Cekic, for­mand for Fore­nin­gen Bro­byg­ger­ne, for­fat­ter og tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem, si­ger: »Den yder­ste høj­re­fløj har meldt sig på ba­nen, og der er na­er­mest en kon­kur­ren­ce om, hvem der kan svi­ne mus­li­mer mest til i øje­blik­ket. Så jeg kan godt for­stå fru­stra­tio­nen, der bli­ver gi­vet ud­tryk for, for­di det er med til at mista­en­ke­lig­gø­re be­folk­nings­grup­per over for hin­an­den. Men man skal alt­så og­så hu­ske på, at Dan­mark alt i alt er et af de bed­ste ste­der over­ho­ve­det, man kan bo.« Sel­vud­råbt of­fer­rol­le Lars Aslan Ras­mus­sen, MF for S og med dansk mor og kur­disk far, me­ner, Omar Marzouk af­spo­rer de­bat­ten:

»Jeg sy­nes, det er no­get pjat med den dér sel­vud­råb­te of­fer­rol­le. På den må­de spil­ler man det jo ba­re over til høj­re­fløj­en. Man be­hø­ver ik­ke at va­e­re stolt af at va­e­re dan­sker, for det er no­get, man er ved en til­fa­el­dig­hed. Men vi skal va­e­re stol­te af Dan­mark, for der fin­des ik­ke no­get bed­re sted i ver­den. Man må ger­ne va­e­re lidt tak­nem­me­lig.«

Stan­dupko­mi­ke­ren Omar Marzouk er født og op­vok­set i Dan­mark i en fa­mi­lie med egyp­ti­ske rød­der, men de­bat­ten om danskhed har få­et ham til at fø­le sig min­dre dansk.

Du har sagt til mig, at du fø­ler, po­li­ti­ker­ne pis­ser på os. Hvad me­ner du?

De­bat­ten, som den har va­e­ret de sid­ste ty­ve år, er ik­ke no­get, der frem­mer in­te­gra­tio­nen. Der er vir­ke­lig man­ge, der ar­bej­der for at frem­me in­te­gra­tio­nen. Der er man­ge men­ne­sker, der har det som hjer­te­blod, for­di vi kan se, det er vig­tigt, at vi ik­ke ta­ber så man­ge. De men­ne­sker bli­ver mod­ar­bej­det af en el­ler an­den blon­di­ne fra Nord­s­ja­el­land, som ik­ke har no­get be­greb om det.

Men nu har Per­nil­le Ver­mund jo ik­ke va­e­ret i de­bat­ten i ty­ve år?

Nej, men hun er et re­sul­tat af de­bat­ten. Man har gø­det jor­den til, at hun kun­ne op­stå.

Men an­er­ken­der du slet ik­ke, at der er pro­ble­mer med in­te­gra­tion?

Jo jo, men in­gen snak­ker in­te­gra­tion, kun is­lam. Det er jo ik­ke mus­li­mer, der sid­der på TV2s, DRs og Ber­ling­s­kes re­dak­tio­ner. Det er ik­ke mus­li­mer, som sa­et­ter dags­or­de­nen. Det er no­get, der bli­ver be­stemt af an­dre. Man kan ik­ke først sa­et­te mus­li­mer på dags­or­de­nen og så si­ge, I fyl­der for me­get. Det er jer, der ta­ler om ting, som for de fle­ste mus­li­mer er fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­di­ge. Om der skal va­e­re ba­de­for­ha­eng i en svøm­me­hal, om der er fri­ka­del­ler i buf­fe­ten el­ler ej. De fle­ste mus­li­mer er pis­se li­geg­la­de.

Du si­ger, du bli­ver helt tra­et af de­bat­ten om danskhed. Hvad gør den ved dig?

De se­ne­re år har den gjort, at jeg stil­ler spørgs­mål ved, om jeg over­ho­ve­det gi­der. Det er nok ik­ke et land, hvor jeg ta­en­ker, at her skal jeg bli­ve gam­mel. Jeg er be­gyndt at ta­en­ke, er der an­dre ste­der i ver­den, jeg kan bo..

Hvor­for?

For­di jeg kun tror, det bli­ver va­er­re – en ned­ad­gå­en­de spiral - til der sker no­get vir­ke­lig al­vor­ligt.

Fø­ler du dig min­dre dansk, si­den du vil flyt­te va­ek?

Ja, jeg de­fi­ne­rer mig slet ik­ke som dansk me­re. Alt­så, det er jeg jo. Jeg er født og op­vok­set her, jeg er så pra­e­get af dansk men­ta­li­tet og dan­ske va­er­di­er, men jeg fø­ler mig ik­ke dansk me­re. Når jeg er ude at rej­se, si­ger jeg al­drig Dan­mark. Jeg si­ger, jeg kom­mer fra Egyp­ten.

Men hvor­for dog det?

Det er den der med, vil du va­e­re med i klub­ben? Nu har jeg det så­dan, nej, jeg vil ik­ke va­e­re med i klub­ben me­re. Spis din sko­vs­negl, Mar­tin Hen­rik­sen. Det er der, jeg er nå­et til. Jeg har gjort alt, hvad man kun­ne be­de om. Jeg har la­ert spro­get, jeg har la­ert kul­tu­ren, jeg har gjort så man­ge ting. Jeg har ik­ke be­hov for at bli­ve va­li­de­ret af en el­ler an­den po­li­ti­ker, der si­ger, at nu er du god nok til at va­e­re med i fa­el­les­ska­bet. Na­ea­ea­eh, jeg gi­der ik­ke en­gang va­e­re med i fa­el­les­ska­bet. I kan be­hol­de det for jer selv.

Hvad med di­ne børn, hvad si­ger du til dem?

Jeg er vok­set op i split­tel­sen mel­lem to kul­tu­rer, og jeg hav­de egent­lig hå­bet, at mi­ne unger ik­ke skul­le bok­se med den sam­me iden­ti­tets­for­vir­ring. Men jeg kan da se, at det bli­ver va­er­re for dem. Jeg skal ha­ve nog­le snak­ke med dem, som jeg ik­ke tro­e­de, jeg skul­le ha­ve. For ek­sem­pel spurg­te min søn, hvor­for er det os mus­li­mer, der er de on­de? Det hav­de de snak­ket om ov­re i sko­len. Og det er ba­re en lang for­kla­ring at skul­le gi­ve en ni-årig.

Hvad er så løs­nin­gen?

Po­li­ti­ker­ne skal la­de va­e­re med at ta­ge fat i en­keltsa­ger, men kom­me med nog­le pla­ner, ide­er og vi­sio­ner for lan­det. No­get som in­klu­de­rer al­le - frem­for no­get, som de­fi­ne­rer os som mod­pol til an­dre.

Omar Marzouk me­ner, at de­bat­to­nen om be­gre­bet danskhed kun er gå­et én vej gen­nem de se­ne­ste ty­ve år: Ned. Og han er af sam­me grund be­gyndt at over­ve­je, hvor han kan flyt­te hen, da han ik­ke øn­sker sin al­der­dom i et Dan­mark, han ef­ter­hån­den har sva­ert ved at gen­ken­de.

• Omar Marzouk har ar­bej­det med in­te­gra­tion det me­ste af sit liv og me­ner, de­bat­ten ska­der in­te­gra­tio­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.