Så­dan er Vil­lys nye liv

BT - - NYEDER -

FA­MI­LI­EN OG MU­SIK »Und­skyld, er det okay, jeg ta­ger et foto til min ka­e­re­ste?« Den un­ge mand på ca­fe­en Brød i Kolding kan ik­ke hol­de sin be­gej­string for Vil­ly Søvn­dal til­ba­ge. På ga­den bli­ver Søvn­dal li­ge­le­des mødt med respekt og ka­er­li­ge hils­ner. Og på ba­ne­går­den hol­der et tog ved per­ron­en, hvor samt­li­ge pas­sa­ge­rer ven­der sig, da de får øje på ham. Søvn­dal er be­stemt ik­ke glemt, men i dag ny­der han sit no­get me­re pri­va­te liv.

»Jeg sav­ner ik­ke at va­e­re så eks­po­ne­ret, som jeg var. Det er en kra­e­ven­de di­sci­plin. Jeg ny­der at ha­ve tid til ven­ner og fa­mi­lie. Kom­me ud at spil­le mu­sik med mi­ne ven­ner i ban­det Her­re­va­e­rel­set og kom­me ud at hol­de fored­rag om alt det, jeg er op­ta­get af. Po­li­tisk har jeg sta­dig me­get på hjer­te, men mi­ne pri­o­ri­te­rin­ger er an­der­le­des i dag,« forta­el­ler Vil­ly Søvn­dal. Hen­te­hår a la Trump Han er ble­vet klip­pet me­get kort­hå­ret på sin ko­nes op­for­dring . Det var ble­vet lidt tyndt, og hun fryg­te­de, at han vil­le en­de med hen­te­hår a la Do­nald Trump, hvis ik­ke hun greb ind. Det er og­så hen­de, der har vej­ledt om de nye, tren­dy grå bril­ler og pul­love­ren, forta­el­ler han mun­tert.

»Jeg har alt, hvad jeg ger­ne vil ha­ve. Jeg spil­ler igen mu­sik med mi­ne gam­le ven­ner i Her­re­va­e­rel­set og ta­ger rundt og hol­der en mas­se fored­rag. Hol­der fa­el­les­spis­ning med mi­ne børn hver an­den søn­dag og ny­der at ha­ve tid til ven­ner og fa­mi­lie. Vi har solgt vort gam­le hus, og byg­get et nyt, hvor jeg har et styk­ke jord med får og høns, som jeg går og pas­ser. Vi har og­så an­lagt en stor køk­ken­ha­ve, hvor vi har mad fra juli til hen mod jul. Og så hja­el­per jeg til der­hjem­me med at la­ve mad og gø­re rent, mens jeg lyt­ter til mu­sik.« Spil­ler gu­i­tar i Her­re­va­e­rel­set Søvn­dal spil­ler gu­i­tar og syn­ger vi­ser af Hal­f­dan Ras­mus­sen og PH i ban­det Her­re­va­e­rel­set. Men han har spil­let og sun­get si­den han var ung.

»Det har va­e­ret me­re stil­fa­er­digt og pri­vat, for me­di­er­ne får nemt teg­net et lidt ste­reo­typt bil­le­de af po­li­ti­ke­re. Jeg vil­le ik­ke en­de som ’po­li­ti­ke­ren med gu­i­ta­ren’ med alt, hvad det kan gi­ve af un­der­li­ge bil­le­der. Min må­de at bin­de slips på skab­te ri­ge­lig de­bat, da jeg var mi­ni­ster.«

»Nej, jeg har al­drig gå­et på Sorø Aka­de­mi el­ler no­get. Og det sam­me i for­hold til ’mit en­gel­ske’. Mi­ne fora­el­dre send­te mig jo al­drig til Ox­ford el­ler Cam­brid­ge for at la­e­se en­gelsk. Jeg har la­ert det på gym­na­si­et, og folk har al­tid for­stå­et, hvad jeg har sagt.«

»Ja, men jeg kan da og­så. Det kra­e­ver ba­re be­ty­de­lig kon­cen­tra­tion og en spejl.«

»Nej, hem­me­lig­he­den har va­e­ret, at jeg al­drig har bun­det det op. Så kan man nø­jes med at tra­ek­ke det op og snø­re det, ik’.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.