Tyr­ki­ske diplo­ma­ter sø­ger asyl i Tys­kland ef­ter mi­li­ta­er­kup

BT - - NYEDER -

Mindst tre tyr­ki­ske diplo­ma­ter har søgt asyl i Tys­kland i kølvan­det på det fejl­slag­ne mi­li­ta­er­kup i Tyr­ki­et i juli.

Det si­ger kil­der i den ty­ske re­ge­ring iføl­ge fle­re ty­ske me­di­er fre­dag.

An­gi­ve­ligt er der en mi­li­ta­e­rat­ta­ché blandt de diplo­ma­ter, der har an­mo­det ty­ske myn­dig­he­der om be­skyt­tel­se.

Re­pra­e­sen­tan­ter for det ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um har op­lyst til med­lem­mer af det ty­ske par­la­ment For­bunds­da­gen, at tre tyr­ki­ske diplo­ma­ter har søgt asyl.

Det skri­ver Süd­deut­sche Zei­tung. Sam­me op­lys­nin­ger har tv-sta­tio­ner­ne NDR og WDR.

Iføl­ge Süd­deut­sche Zei­tung kan an­tal­let va­e­re hø­je­re end tre. Avi­sen skri­ver end­vi­de­re, at de ty­ske ud­la­en­din­ge­myn­dig­he­der end­nu ik­ke har truf­fet af­gø­rel­se i asylsa­ger­ne.

Tyr­ki­et mista­en­ker de på­ga­el­den­de diplo­ma­ter for at va­e­re til­ha­en­ge­re af den mus­lim­ske le­der Fet­hul­lah Gü­len. Han be­skyl­des af den tyr­ki­ske pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, for at va­e­re man­den bag det fejl­slag­ne kup­for­søg.

Ti­tu­sin­der af po­li­ti­folk, sol­da­ter, uni­ver­si­tetsan­sat­te og man­ge an­dre er ble­vet fjer­net fra de­res po­ster el­ler fy­ret fra de­res job.

Hvis diplo­ma­ter, der mista­en­kes for at va­e­re en del af Gü­len-net­va­er­ket, får asyl i Tys­kland, kan det ska­be spa­en­din­ger mel­lem Tyr­ki­et og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.