Be­bo­e­re evaku­e­ret ved brand på ple­je­cen­ter

BT - - NYEDER -

En vold­som brand på Ple­je­cen­ter Na­es­by i Oden­se be­tød fre­dag af­ten, at 70 be­bo­e­re måt­te evaku­e­res fra de­res lej­lig­he­der.

»Det var me­get vold­somt, og der var me­get røg, da vi kom der­ud,« forta­el­ler vagt­chef Tho­mas Bent­sen fra Fyns Po­li­ti.

Da po­li­ti og brand­va­e­sen når frem, er per­so­na­let ved at evaku­e­re be­bo­er­ne. Sam­men med po­li­ti­et får man sam­let 70 be­bo­e­re i cen­te­rets kan­ti­ne.

Det lyk­ke­des brand­fol­ke­ne at be­gra­en­se il­den til den lej­lig­hed på før­ste sal, hvor den var op­stå­et.

.«Det kun­ne va­e­re gå­et rig­tigt galt, men hel­dig­vis er in­gen kom­met al­vor­ligt til ska­de,« kon­sta­te­rer Tho­mas Bent­sen.

Seks be­bo­e­re er dog bragt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal til ob­ser­va­tion for røg­for­gift­ning.

skal tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser i na­e­ste uge sø­ge at fast­slå, hvor­dan bra­en­den op­stod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.