Ho­spi­ta­ler af­vi­ser it-ka­os trods la­e­gers ad­var­sel

BT - - NYEDER -

Al­le pa­tien­ter kan va­e­re helt tryg­ge ved at kom­me på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­ta­ler. Der er hver­ken ka­os, for­s­vund­ne svar på prø­ver el­ler fejl i kra­eft­pa­tien­ters ke­mo­for­løb.

Det er mel­din­gen fra de to ho­spi­ta­lers le­del­se, ef­ter at Ek­stra Bla­det har skre­vet kri­tisk om si­tu­a­tio­nen på ho­spi­tals­gan­ge­ne. Kri­tik­ken bun­der i et an­gi­ve­ligt ka­os i kølvan­det på et nyt it-sy­stem.

»Al­le pa­tien­ter på ho­spi­ta­let får de­res be­hand­ling, og in­gen har va­e­ret i livs­fa­re ef­ter ind­fø­rel­sen af Sund­heds­plat­for­men,« si­ger Klaus Lun­ding, der er di­rek­tør for Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­ta­ler.

»Det er vig­tigt for os, at pa­tien­ter­ne er tryg­ge, og at der ik­ke bli­ver skabt yder­li­ge­re usik­ker­hed blandt men­ne­sker, der i for­vej­en er ramt af må­ske al­vor­li­ge syg­dom­me,« si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Sund­heds­plat­for­men er det nye it-sy­stem til 2,8 mil­li­ar­der kro­ner.

På et mø­de, hvor 35 over­la­e­ger delt­og, lød det, at sy­ste­met fik or­di­na­tio­ner til at for­svin­de, og at der var kon­kre­te pro­ble­mer på en ra­ek­ke af­de­lin­ger.

»Det er kor­rekt, at der har va­e­ret pro­ble­mer i op­star­ten. Men de er el­ler er ved at bli­ve løst.« Så­dan ly­der det fra Lene Meld­gaard Knudsen, der er le­den­de over­la­e­ge på Ha­e­ma­to­lo­gisk Af­de­ling.

»Det er ik­ke kor­rekt, at or­di­na­tio­ner­ne for­svin­der. Der har va­e­ret pro­ble­mer med ke­mo­mo­du­let i Sund­heds­plat­for­men, men de er ved at bli­ve løst. Og al­le pa­tien­ter har få­et de­res be­hand­ling,« si­ger hun i pres­se­med­del­el­sen.

Hvis på­rø­ren­de el­ler pa­tien­ter er ble­vet nervø­se ef­ter ar­tik­ler­ne, op­for­drer Klaus Lun­ding dem til at kon­tak­te de på­ga­el­den­de af­de­lin­ger på ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.