’Skam’ er dej­lig fri og li­ge­til

BT - - NYEDER -

Fa­ce­book til­ken­de­gi­vet, at de en­ten del­ta­ger el­ler har in­ter­es­se for even­tet, hvil­ket si­ger no­get om se­ri­ens sto­re po­pu­la­ri­tet her­hjem­me. FAN San­ge­r­in­den Kaya Brüel er en af de man­ge dan­ske­re, der er stor fan af ’Skam’, som hun dis­ku­te­rer ivrigt med sin 17-åri­ge dat­ter. Ef­ter Kaya Brüel fik se­ri­en an­be­fa­let, slug­te hun straks de to før­ste sa­e­so­ner af ’Skam’, der ligger til­ga­en­ge­ligt på net­tet.

»Jeg er vildt fa­sci­ne­ret af se­ri­en og dens uni­vers! Det hand­ler om ven­skab og ka­er­lig­hed, og det er no­get, vi al­le kan re­la­te­re til, selv­om det er en ung­doms­se­rie. De spil­ler me­get na­tur­ligt, og ka­rak­te­rer­ne er så in­ter­es­san­te, at al­de­ren ik­ke be­ty­der no­get,« forta­el­ler hun.

’Skam’ hand­ler – li­ge­som man­ge an­dre ung­doms­se­ri­er – pri­ma­ert om ven­skab og ka­er­lig­hed, men selv om te­ma­er­ne er vel­kend­te, så er forta­el­lesti­len an­der­le­des i den nor­ske se­rie, me­ner den 44-åri­ge san­ge­r­in­de. Ik­ke mora­li­se­ren­de »I 90er­ne var jeg ka­em­pe fan af ’Be­ver­ly Hills’, for det gi­ver ba­re no­get at føl­ge nog­le i de­res hver­dag og la­e­re ka­rak­te­rer­ne at ken­de. Men den var me­get ame­ri­kansk og mora­li­se­ren­de, hvor ’Skam’ er dej­lig fri og li­ge­til. Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem,« slår hun fast.

Kay­as 17-åri­ge dat­ter As­ta, der går i 1. g., ser og­så se­ri­en.

»Det er sjovt, at vi kan snak­ke om den sam­men, og det kan va­e­re en må­de at ta­ge fat i nog­le sva­e­re em­ner med ud­gangs­punkt i se­ri­en,« vur­de­rer hun.

»Ja, bå­de og. Det er li­ge­som, da man var der selv... Men den har åben­bart ba­re ramt no­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.