Po­li­ti­et gør gi­gan­tisk am­fe­ta­min-fund

BT - - NYEDER -

NARKO Ved en stor po­li­ti­ak­tion har Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti fun­det 50 kg am­fe­ta­min og et am­fe­ta­min-la­bo­ra­to­ri­um, hvor yder­li­ge­re mindst 50 kg am­fe­ta­min var ved at bli­ve frem­stil­let. Det op­ly­ser po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se.

Ak­tio­nen be­gynd­te på en adres­se i Sla­gel­se, hvor po­li­ti­fol­ke­ne fandt de 50 kg am­fe­ta­min og et stør­re pen­ge­be­løb.

Ef­ter­føl­gen­de blev fle­re an­dre adres­ser ransa­get, og po­li­ti­et fandt am­fe­ta­min-la­bo­ra­to­ri­et.

I for­bin­del­se med ak­tio­nen blev fem per­so­ner i al­de­ren 22 til 47 år an­holdt. De er al­le sig­tet for salg af narko, og i går blev fi­re af dem va­re­ta­egts­fa­engs­let, mens den fem­te blev løsladt, op­ly­ser spe­ci­a­lankla­ger Sø­ren Mar­tin Jen­sen. De helt sto­re ak­tø­rer Iføl­ge po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver har po­li­ti­et med an­hol­del­ser­ne for­ment­lig få­et fat i nog­le af de me­get sto­re ak­tø­rer i den or­ga­ni­se­re­de narko­han­del.

»Og det er vo­res umid­del­ba­re op­fat­tel­se, at dis­se bag­ma­end har di­stri­bu­e­ret narko­ti­ka til en stør­re re­gion end blot her i po­li­tik­red­sen,« ud­ta­ler han i pres­se­med­del­el­sen.

»Det er be­kym­ren­de at fin­de så sto­re ma­eng­der am­fe­ta­min, som vi har set i den­ne sag. Men det vi­ser sam­ti­dig, at po­li­ti­et er i stand til at ram­me de sto­re fisk i den dan­ske narko­han­del.«

Iføl­ge po­li­ti­et vil­le de 100 kg am­fe­ta­min på ga­de­plan kun­ne ind­brin­ge om­kring 10 mio. kr. Det er be­kym­ren­de at fin­de så sto­re ma­eng­der am­fe­ta­min, men det vi­ser sam­ti­dig, at po­li­ti­et er i stand til at ram­me de sto­re fisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.