Skim­melsvamp ko­ster Hei­ck 700.000

BT - - NYEDER -

BYGGESJUSK De sid­ste knap to år har va­e­ret hår­de for An­net­te Hei­cks fa­mi­lie. I juli for­tal­te hun, at fa­mi­li­ens hus i Sve­ri­ge hav­de skim­melsvamp, og byggesjusk har gjort, at de nu står med en ka­em­pe reg­ning. »At se sit 12 år gam­le hus bli­ve re­vet ned gør ondt.«

Så­dan skri­ver An­net­te Hei­ck fre­dag på sin In­s­ta­gram-pro­fil. År­sa­gen er, at hen­des hus i Sve­ri­ge i dis­se da­ge skal ha­ve fjer­net al­le va­eg­ge på grund af byggesjusk, der har ført til skim­melsvamp. No­get, den 44-åri­ge kvin­de på in­gen må­de er til­freds med, for ik­ke nok med, at hu­set skal ri­ves ned, så er der in­gen øko­no­misk hja­elp at hen­te hos for­sik­rin­gen. Svamp på yder­va­eg­ge­ne »Den slags da­ek­ker for­sik­rin­gen ik­ke. Men vi kan stil­le os op i kø­en af al­le dem, der har sagsøgt byg­ge­fir­ma­et. 700 af de helt lange skal det ko­ste. Ik­ke sjovt at va­e­re i mi­ne sko pt.,« ly­der det i op­sla­get. Til­ba­ge i juli for­tal­te hun til Bil­led-Bla­det, at fa­mi­li­en hav­de op­da­get et stort pro­blem ved hu­set:

»Sa­gen er den, at midt i vo­res fortra­e­de­lig­he­der er der op­da­get svamp på vo­res hus. Ik­ke in­den­for, men på yder­va­eg­ge­ne. Det er en ud­skriv­ning på 700.000 kro­ner, for­sik­rin­gen da­ek­ker ik­ke, og det be­ty­der, at vi må gø­re det, der er bedst for os på den lange ba­ne øko­no­misk,« lød det fra par­ret, der for­tal­te, at de vil­le sa­el­ge hu­set.

Først var pla­nen, at hu­sets fa­ca­de skul­le er­stat­tes med en ny i uge 32, men no­get ty­der på, at det ik­ke har va­e­ret nok. Uheld ef­ter uheld Fa­mi­li­en Hei­ck har det sid­ste par år va­e­ret ramt af uheld. I ja­nu­ar 2015 var An­net­te Hei­cks mand Jesper Vol­l­mer ude for en al­vor­lig ulyk­ke, da han bra­ek­ke­de nak­ken un­der en fa­mi­lie­fe­rie i Thailand. Det går fremad for ham, men han har måt­tet op­si­ge sit job som køk­ken­chef hos kon­ge­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.