842 er om­kom­met un­der or­ka­nen Mat­t­hew i Hai­ti

BT - - NYEDER -

PORT-AU-PRINCE An­tal­let af dødsof­re i Hai­ti ef­ter or­ka­nen Mat­t­hew har nå­et mindst 842, op­ly­ser re­pra­e­sen­tan­ter for myn­dig­he­der­ne i Hai­ti. Men tal­le­ne for of­re­ne har va­ri­e­ret en del, alt ef­ter hvil­ket re­ge­rings­or­gan der bli­ver spurgt. Reu­ters har fo­re­ta­get en op­gø­rel­se på bag­grund af op­lys­nin­ger fra lo­ka­le em­beds­ma­end.

An­tal­let af om­kom­ne er ste­get støt i lø­bet af da­gen og vi­ser fre­dag af­ten dansk tid, at 842 er dø­de.

Hai­tis cen­tra­le be­red­skabsmyn­dig­he­der ta­ger la­en­ge­re tid om at ind­sam­le tal. De sat­te få ti­mer for­in­den an­tal­let af om­kom­ne til 271.

Man­ge er om­kom­met, for­di de er ble­vet ramt af va­el­te­de tra­e­er, fly­ven­de gen­stan­de el­ler som føl­ge af sto­re over­svøm­mel­ser.

Det er sa­er­ligt det syd­li­ge og ve­st­li­ge Hai­ti, der er hårdt ramt.

Uvej­ret har med­ført sto­re ma­te­ri­el­le ska­der. Man­ge men­ne­sker har mi­stet de­res hjem.

De om­fat­ten­de øde­la­eg­gel­ser får USA til at sen­de flå­de­ski­bet USS Mesa Ver­de til Hai­ti for at hja­el­pe med red­nings­ar­bej­det, op­ly­ser en tals­mand for flå­den til Reu­ters. Mad og me­di­cin Ski­bet med­brin­ger blandt an­det mas­ser af mad, me­di­cin og første­hja­elps­ud­styr samt tre he­li­kop­te­re, bul­l­doze­re og sto­re tan­kvog­ne, der kan le­ve­re frisk drik­ke­vand til de ram­te om­rå­der.

Ale­ne i en af Hai­tis syd­li­ge provin­ser er na­e­sten 30.000 bo­li­ger øde­lagt af de kraf­ti­ge vind­stød og sto­re ma­eng­der regn. Det op­ly­ste myn­dig­he­der­ne nat­ten til fre­dag dansk tid.

I den syd­li­ge lands­by Chan­tal er 86 men­ne­sker dø­de, pri­ma­ert på grund af va­el­te­de tra­e­er. 20 er sav­net.

»Et trae faldt ned på hu­set og fik det til at fal­de sam­men over os. Jeg kun­ne ik­ke kom­me ud,« forta­el­ler 27-åri­ge Je­an-Pi­er­re Je­an-Do­nald.

»Folk kom til for at fjer­ne mur­brok­ker­ne, og så op­da­ge­de vi, at min ko­ne var død på sam­me sted,« si­ger han.

I by­en Je­re­mie i det syd­ve­st­li­ge Hai­ti er 80 pro­cent af hu­se­ne øde­lagt. Det vur­de­rer hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen Ca­re, der be­fin­der sig i om­rå­det iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP. Tu­sin­der på nød­her­ber­ger Der er end­nu ik­ke fuldt over­blik over si­tu­a­tio­nen i det fat­ti­ge Hai­ti. Red­nings­mand­skab er end­nu ik­ke kom­met frem til al­le ram­te om­rå­der.

Om­kring 61.500 men­ne­sker be­fin­der sig i nød­her­ber­ger, op­ly­ser cen­tra­le be­red­skabsmyn­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.