Hvid kas­se­vogn ef­ter­lyst i Emi­lie-sa­gen

BT - - NYEDER -

SKOV AFSPAERRET Tors­dag og fre­dag gen­nem­søg­te Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti bå­de om­rå­der ved Vest­mo­tor­vej­en og Lystsko­ven i Kor­sør i sa­gen om den for­s­vund­ne Emi­lie Meng. Hvor er Emi­lie? Et spørgs­mål, he­le Dan­mark har stil­let i tre må­ne­der. Fre­dag led­te po­li­ti­et for an­den dag i tra­ek ved Kor­sør, hvor Lystsko­ven var helt spa­er­ret af. Om­kring 25-30 folk le­der, og det kan der va­e­re to grun­de til, forta­el­ler den tid­li­ge­re drabs­chef Kurt Kragh til BT:

»De kan ha­ve få­et et tip el­ler nye in­for­ma­tio­ner, der gør, at de in­ter­es­se­rer sig for om­rå­det. Det kan og­så ba­re va­e­re, de le­der for at sikre, at om­rå­det er gen­nem­søgt.«

Po­li­ti­et har selv meldt ud, at de ik­ke har få­et et de­ci­de­ret nyt spor, men i går mor­ges ef­ter­ly­ste de en hvid kas­se­vogn. Sø­ren Ravn Ni­el­sen, der er ef­ter­forsk­nings­le­der, forta­el­ler dog til TV Øst, at han ik­ke for­ven­ter, den har no­get med sa­gen at gø­re. Det er dog gan­ske nor­mal pro­ce­du­re at la­ve så­dan en ef­ter­lys­ning, forta­el­ler Kurt Kragh: In­teres­sant for ef­ter­forsk­nin­gen »Har no­gen set en bil på et be­stemt sted el­ler tids­punkt, kan det va­e­re in­teres­sant for ef­ter­forsk­nin­gen. Man vil al­tid ger­ne ta­le med ved­kom­men­de i f.eks. en bil, for­di de kan ha­ve set no­get. Om ik­ke an­det vil man ger­ne ha­ve ’skudt den ned’. Der­for op­for­drer po­li­ti­et til, at folk mel­der sig. Hvis ik­ke fø­re­ren af bi­len mel­der sig, kan det og­så gå hen at bli­ve in­teres­sant, isa­er hvis bi­len er set an­dre ste­der og­så.«

Kurt Kragh forta­el­ler vi­de­re, at der kan va­e­re en helt sa­er­lig grund til, at po­li­ti­et le­der med hunde i Lystsko­ven. De bli­ver tra­e­net lø­ben­de, og det er en for­del at la­de dem tra­e­ne på no­get, der er re­a­li­stisk frem for fik­tivt.

Den tid­li­ge­re drabs­chef forta­el­ler des­u­den, at han selv ar­bej­de­de på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.