Or­kan krav­ler op langs Fl­o­ri­das kyst

BT - - NYEDER -

Med vind­stød på 185 ki­lo­me­ter i ti­men bra­ger or­ka­nen Mat­t­hew fort­sat løs på øst­ky­sten i den ame­ri­kan­ske del­stat Fl­o­ri­da. I af­tes om­kring klok­ken 20 dansk tid be­fin­der or­ka­nen sig om­kring 95 ki­lo­me­ter sy­døst for Ja­ck­son­vil­le Beach, op­ly­ser USAs na­tio­na­le or­kan­cen­ter.

På sin vej langs ky­sten har uvej­ret bla­est tra­e­er om­kuld, be­ska­di­get hus­ta­ge og med­ført, at om­kring 600.000 hu­se er uden strøm.

Et af de va­erst ram­te om­rå­der er Bre­vard Co­un­ty øst for Or­lan­do, hvor om­kring 146.000 hu­se ik­ke har elek­tri­ci­tet, si­ger gu­ver­nør Ri­ck Scott.

USAs pra­esi­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, op­for­drer ind­byg­ger­ne i om­rå­det til at lyt­te til med­del­el­ser og ad­vars­ler fra de lo­ka­le myn­dig­he­der. Han ad­va­rer sam­ti­dig om, at stormen fort­sat kan med­fø­re sto­re over­svøm­mel­ser. Mat­t­hew ven­tes at fort­sa­et­te nord­på langs ky­sten og der­på ram­me Ge­or­gia og South Ca­ro­li­na i lø­bet af lør­da­gen.

Mil­li­o­ner af men­ne­sker er evaku­e­ret fra ky­st­om­rå­der­ne i de tre del­sta­ter. Uvej­ret tog en smu­le af i styr­ke i lø­bet af nat­ten til fre­dag og er ned­gra­de­ret til en ka­te­go­ri 3-or­kan. Den ven­tes at bli­ve i den­ne ka­te­go­ri, når den ryk­ker vi­de­re fra Fl­o­ri­da og ind i de an­dre del­sta­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.