Jag­ten på kød-

BT - - SUND HED -

FORSKNING Men iføl­ge Sven-Erik Ja­cob­sen, lek­tor på In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er der ta­le om den sun­de­ste fø­de­va­re, man kan få fra plan­te­ri­get. Og så bli­ver den op­rin­de­li­ge sy­da­me­ri­kan­ske plan­te nu for før­ste gang i år hø­stet kom­merci­elt i Dan­mark, så vi for­ment­lig kan kø­be dansk­dyr­ket qui­noa til vin­ter.

»Qui­noa er helt fan­ta­stisk. Den in­de­hol­der al­le de byg­ge­sten, som krop­pen har brug for: De livs­nød­ven­di­ge ami­no­sy­rer (som fin­des i pro­te­in) vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. Med an­dre plan­ter der­i­mod er vi nødt til at kom­bi­ne­re dem for at da­ek­ke krop­pens be­hov,« si­ger Sven-Erik Ja­cob­sen, som i forsk­nings­pro­jek­tet Pro­te­in-2-food li­ge nu un­der­sø­ger, hvil­ke pro­te­in­ri­ge plan­ter der i frem­ti­den skal over­ta­ge kø­de­ts magt­ful­de pla­ce­ring på dan­sker­nes tal­ler­ken. Stor ef­ter­spørgsel I dag ud­gør pro­te­in­fat­ti­ge plan­ter som ris, ma­js og hve­de 60 pct. af alt, hvad vi spi­ser på ver­dens­plan. Og det er bl.a. der­for, at in­ter­es­sen for de gam­le plan­te­pro­te­i­ner er op­stå­et på for­søgs­mar­ker­ne i Taa­strup. Og no­get ty­der på, at ef­ter­spørgs­len er der.

Fle­re og fle­re dan­ske­re spi­ser så­le­des min­dre kød end for ba­re to år ti­den. 42 pro­cent af os har én el­ler fle­re kød­frie da­ge i lø­bet af ugen, vi­ser en må­ling fo­re­ta­get i for­å­ret af TNS Gal­lup for Ber­ling­s­ke. Sam­ti­dig va­el­ter blogs og bø­ger i ve­ge­tar­mad, hvor grønt­sa­ger stja­e­ler fo­kus, mens de of­fi­ci­el­le ko­stan­be­fa­lin­ger og­så bli­ver me­re og me­re grøn­ne. Og det med god grund. Et højt ind­tag af kød fra fir­be­ne­de dyr, og isa­er for­ar­bej­det kød som spe­gepøl­se og ba­con, er nem­lig for­bun­det med en lang ra­ek­ke livs­stils­syg­dom­me, for­kla­rer Mi­ka­el Bitsch, kli­nisk lek­tor og over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, der i en år­ra­ek­ke har be­ska­ef­ti­get sig med mad som me­di­cin. Kød og kra­eft »Tyktarm­s­kra­eft fo­re­kom­mer stort set kun hos kød­spi­se­re, mens an­dre kra­eft­for­mer og­så er knyt­tet til kød. Der­u­d­over har fle­re be­folk­nings­un­der­sø­gel­ser vist, at di­a­be­tes og hjer­te-kar-syg­dom­me er for­bun­det til et stor kø­din­tag,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.