Skur­ken

BT - - SUND HED -

QUI­NOA In­de­hol­der ca. 13-17 pct. pro­te­in. BOGHVEDE – In­de­hol­der ca. 12-13 pct. pro­te­in. Boghvede kan an­ven­des he­le som kog­te ker­ner el­ler ri­ste­de i müs­li, el­ler af­skal­le­de og for­ma­le­de som gryn el­ler mel. Boghvede ind­går i rus­si­ske og cen­tra­la­si­a­ti­ske mad­tra­di­tio­ner som ri­ste­de gryn (kasha) el­ler i bog­h­ve­de­pan­de­ka­ger (bli­ni­er) op­rin­de­ligt ser­ve­ret med kavi­ar. Bog­h­ve­den har sin let sli­me­de ka­rak­ter imod sig – men og­så med sig. Når frø­e­ne, fla­ger­ne el­ler me­let bli­ver op­var­met, ud­skil­ler de en slim, som kan va­e­re til gavn som bin­de­mid­del i f.eks. pan­de­ka­ger og fars, hvor aeg så kan ude­la­des, el­ler ma­eng­den nedsa­et­tes. AMARANT In­de­hol­der ca. 12-17 pct. pro­te­in. Amarant kan bru­ges på man­ge må­der, blandt an­det bru­ges de he­le frø som al­ter­na­tiv til ris, og de ud­ma­le­de frø bru­ges som mel i brød og bag­va­erk.

Op­rin­de­ligt tro­e­de Mi­ka­el Bitsch, at det hand­le­de om, at fedtind­hol­det var hø­je­re i kød end i grønt­sa­ger. Men ny­e­re dansk forskning ty­der på, at det ha­en­ger sam­men med vo­res bak­te­ri­er i tar­men. Grønt­sa­ger ska­ber en sun­de­re tarm­fl­ora. Hvis man over­ve­jen­de spi­ser fed mad og kød og i ste­det be­gyn­der at spi­se grønt, vil man på blot 48 ti­mer kun­ne aen­dre en stor del af bak­te­ri­e­sam­men­sa­et­nin­gen til det sun­de, har dan­ske for­ske­re fun­det ud af. Iføl­ge er­na­e­rings­eks­pert Mar­tin Kreutzer er det ik­ke for­di, de Qui­noa er helt fan­ta­stisk. Den in­de­hol­der al­le de byg­ge­sten, som krop­pen har brug for byg­ge­sten i form af proteiner, som vi får fra plan­ter er bed­re end dem i kød.

»Det hand­ler me­re om det, vi får sam­men med pro­te­i­ner­ne. I grøn­ne pro­te­inkil­der får vi oveni en mas­se vi­ta­mi­ner og kost­fi­bre, som hol­der ma­ve og tarm­sy­ste­met sundt og fore­byg­ger kra­eft,« si­ger han. Mad uden kød Set ud fra et sund­heds­per­spek­tiv me­ner han ik­ke, at man nød­ven­dig­vis skal gå he­le vej­en og drop­pe kø­det helt. Han tror på fle­xi­tar-prin­cip­per­ne, hvor man spi­ser min­dre rødt kød og me­re grønt, men hvor der sta­dig er plads til fisk og fugl på me­nu­en.

Det er da og­så den ten­dens, Lars Aarup, der er ana­ly­se­chef i Coop, ser. Vi ska­e­rer ned på hak­ket ok­se­kød og spi­ser me­re af det ly­se kød. Sam­ti­dig er sal­get af ve­ge­tar­pro­duk­ter, som lig­ner og sma­ger af kød, men ik­ke er la­vet af kød, ste­get med 30 pct. ale­ne i 2014-2015. En stig­ning, der fra 2015 til 2016 ser ud til at va­e­re 60 pct.

Når alt kom­mer til alt, tror Lars Aarup nu al­drig, at dan­sker­ne kom­mer til at ven­de ryg­gen til en fri­ka­del­le. Vo­res land­brugs­kul­tur gør, at vi er og bli­ver kød­spi­se­re. Men det bli­ver me­re na­tur­ligt en gang imel­lem at la­ve mad uden kød. På de da­ge kan frug­ten, der hø­stes af pro­jek­tet i Taa­strup, kom­me til at spil­le en va­e­sent­lig rol­le.

»Danskpro­du­ce­ret øko­lo­gisk qui­noa le­ver op til de øn­sker, for­bru­ger­ne har om at spi­se lo­ka­le, pro­te­in­ri­ge fø­de­va­rer pro­du­ce­ret kli­ma­ven­ligt uden sprøjte­mid­ler, og uden at no­gen dyr har lidt over­last,« si­ger han.

Ki­ka­er­ter an­ven­des ty­pisk i gry­de­ret­ter, sa­la­ter, sup­per, po­ste­jer, hum­mus og i fa­la­fel. Før de kan spi­ses, skal de opblø­des. Det kan ske en­ten ved at la­eg­ge dem i vand i mindst 12 ti­mer, el­ler de kan ko­ges i ca. 30 mi­nut­ter (kan dog og­så kø­bes på då­se). Lin­ser er en af grund­pil­ler­ne i det in­di­ske køk­ken, hvor det kal­des daal. De er isa­er go­de at kom­me i sam­men­kog­te ret­ter, sup­per, po­ste­jer, sa­la­ter. De er klar ef­ter 15-35 min. kog­ning. Du ken­der må­ske ’Møl­le­rens gu­le ae­r­ter’ fra mor­mors gry­de. Men de tør­re­de ae­r­ter kan og­så bru­ges til hum­mus, ae­r­tesup­pe el­ler ae­r­te­dip.

Qui­noa er sa­er­ligt vel­eg­net i sa­la­ter el­ler som er­stat­ning for ris og couscous. Men man kan og­så til­sa­et­te kogt qui­noa til brød og grød. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion.

Lupin-bøn­ner kan bru­ges på man­ge må­der, de er blandt an­det frem­ra­gen­de i sa­la­ter, hvor de til­fø­rer lidt fyl­de og struk­tur. De er og­så glim­ren­de som til­be­hør til var­me ret­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.