Jag­ten på kød …

BT - - SUND HED -

’Pro­te­in­power – Spis dig sta­erk og sund i grøn­ne proteiner’ af Mar­tin Kreutzer, ok­to­ber 2015 fra For­la­get Muus­mann. In­de­hol­der en kort gen­nem­gang af ud­valg­te sa­er­ligt pro­te­in­ri­ge fø­de­va­rer samt en ra­ek­ke pro­te­in­ri­ge op­skrif­ter. ’Ve­ge­tar – 140 grøn­ne hver­dags­ret­ter’ Af Dit­te Ing­menn, sep­tem­ber2016 fra For­la­get Po­li­ti­ken. Bo­gen in­de­hol­der – som tit­len me­get vel be­skri­ver – 140 op­skrif­ter, der kan in­spi­re­re til kød­frie da­ge. Kø­det er ik­ke fuld­sta­en­digt skå­ret va­ek, men det er det se­kun­da­e­re i ret­ter­ne. ’Vels­ma­gen­de ve­gansk og ve­ge­ta­risk’ Af Ma­ria Eng­berg, sep­tem­ber 2016 fra For­la­get Gyl­del­dal. Bo­gen be­står pri­ma­ert af op­skrif­ter, hvor man kan la­e­re at la­ve mad uden kød og iste­det bru­ge bl.a. ki­ka­er­ter, bøn­ner og lin­ser i si­ne ret­ter.

AN­DRE KIL­DER TIL PRO­TE­IN – MÅLT PR. 100 GRAM FRA PLAN­TE­RI­GET FRA HA­VET FRA DYRERIGET So­jabøn­ner: 36 gram Tun: 27 gram Kyl­ling: 26 gram Rø­de lin­ser: 27 gram Sar­di­ner: 25 gram Fa­san 22,5 Bru­ne lin­ser: 25 gram Re­jer: 24 gram Kal­kun: 22 gram Mung­bøn­ner: 24 gram Mus­lin­ger: 24 gram Ka­nin: 22 gram Hvi­de bøn­ner: 21 gram Tor­skerogn: 22 gram Roast­be­ef: 22 gram Ki­ka­er­ter: 20 gram Rø­get laks: 21 gram Ma­gert kal­ve­kød: 21,5 gram Bru­ne bøn­ner: 19 gram Hel­le­flyn­der: 21 gram Hak­ket ok­se­kød, ma­gert 20,5 gram To­fu: 8 gram Tor­skerogn: 20,5 gram Svi­ne­kød: 20,5 gram Broc­co­li: 5 gram Ør­red: 20 gram Lam­me­kød: 20,0 gram Ro­sen­kål: 5 gram Hum­mer: 20 gram AEg: 13 gram ’Den plan­te­ba­se­re­de kost’ Af Ma­ria Fel­ding og To­bi­as Sch­midt, ok­to­ber 2016 fra For­la­get Muus­mann. Bo­gen er skre­vet af en la­e­ge og en kli­nisk di­a­e­tist. For­fat­ter­ne gi­ver ind­blik i, hvor­dan en plan­te­ba­se­ret kost kan fore­byg­ge og be­hand­le gigt, for­hø­jet blod­tryk, ty­pe 2-di­a­be­tes og an­dre kro­ni­ske syg­dom­me – samt tip til at gø­re ko­sten grøn­ne­re. NB: Du bør ik­ke spi­se me­re end 500 gram kød om ugen. Pas isa­er på det fir­be­ne­de kød, det vil si­ge kød fra ok­se, lam el­ler svin. Det har nem­lig vist sig at øge ri­si­ko­en for kra­eft i tar­men. Hvad det er i kø­det, der øger ri­si­ko­en, ’Fle­xi­tar – Me­re grønt, min­dre kød’ Af San­dra Pug­lie­se og Mar­tin Kreutzer, fra For­la­get Muus­mann, ud­kom­mer ja­nu­ar 2017. En in­tro­duk­tion til, hvad det vil si­ge at va­e­re fle­xi­tar – en stra­te­gi, der for­e­ner det sun­de­ste fra ve­ga­ne­rens og kød­spi­se­rens uni­vers. Bo­gen in­de­hol­der og­så en lang ra­ek­ke op­skrif­ter.

ved for­sker­ne end­nu ik­ke. Men det er sand­syn­lig­vis en kom­bi­na­tion af kra­eft­frem­kal­den­de stof­fer, der fin­des i kø­det, og kra­eft­frem­kal­den­de stof­fer, der først bli­ver dan­net i kø­det, når det bli­ver stegt, rø­get el­ler gril­let ved høj var­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.