Hvad skal vi med den de­bat?

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Kon­ge­hu­set, mas­sivt me­di­e­op­bud og po­li­ti­ke­re i søn­dag­stø­jet (el­ler for­bud­te T-shir­ts) er truk­ket af hu­se, når Fol­ke­tin­get åb­ner før­ste tirs­dag i ok­to­ber og til den sto­re de­bat om tors­da­gen, men der sker egent­lig sja­el­dent no­get rig­tigt be­ma­er­kel­ses­va­er­digt. Hvor­for hol­de de­bat­ten? Det fo­re­skri­ver grund­loven. Og man skal jo og­så sky­de sa­e­so­nen i gang på én el­ler an­den må­de, som un­der­stre­ger be­tyd­nin­gen af par­la­men­tet som sam­funds­ba­e­ren­de in­sti­tu­tion. Hvis man må­ler på håndslag, af­ta­ler og nye po­li­ti­ske ud­mel­din­ger, så er de­bat­ten ret tynd. Men man skal hel­ler ik­ke må­le en åb­nings- el­ler af­slut­nings­de­bat på de pa­ra­me­tre. Hvad skal man hol­de øje med? Styr­ke­for­hol­det, psy­ko­lo­gi­en, stem­nin­gen og ta­len­ter­ne. Hvad vi­ste de­bat­ten om styr­ke­for­hol­det? Re­ge­rin­gen bli­ver ud­for­dret på pro­ces­pla­nen for ef­ter­å­ret, for­di So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti er enige om, at pro­ble­mer­ne med ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne skal fik­ses først og lur mig, om ik­ke de bli­ver enige om, at der­ef­ter bør man gå til PSOen. For S er det hen­sigts­ma­es­sigt at få løst de be­sva­er­li­ge po­li­ti­ske pro­ble­mer, mens Ven­stre har det over­ord­ne­de an­svar. For DF lig­ner det en selv­sta­en­dig po­in­te at und­gå at kom­me i na­er­he­den af top­skat­te­dis­kus­sio­nen. Man kan ik­ke ude­luk­ke, at ef­ter­å­ret kom­mer til at by­de på en se­rie us­am­men­ha­en­gen­de for­lig og af­ta­ler, som re­ge­rin­gen så til slut vil bin­de en blå sløj­fe om­kring og kal­de en 2025-plan. Og hvad gør LA så? Hvis det er åben­lyst for selv den mest tung­nem­me på ba­ge­ste ra­ek­ke, at re­ge­rin­gen ik­ke har en sne­mands chan­ce i hel­ve­de for blot at kom­me i gang med en snak om top­skat, kan LA så for­sva­re at va­el­te Løk­ke. Ja, det er de sta­e­di­ge nok til, men sta­e­dig­hed har en pris. Hvad vi­ste de­bat­ten om psy­ko­lo­gi­en? Der var ik­ke den sto­re for­skel i år, for nok er der bal­la­de i blå blok, men de an­streng­te sig for ik­ke at jok­ke for hårdt på hin­an­dens lig­tor­ne. Det gjor­de man til gen­ga­eld ik­ke i rød blok, som fik blot­tet nog­le ik­ke uva­e­sent­li­ge ue­nig­he­der, men de står på den an­den si­de og­så over­for en uor­ga­ni­se­ret ha­er, hvor fi­re ge­ne­ra­ler (el­ler i hvert fald de tre) al­le me­ner, at li­ge net­op de selv kan sty­re sla­gets gang.

På per­son­plan er An­ders Samu­el­sen utå­l­mo­dig (han syn­tes de­bat­ten var ke­de­lig), mens stats­mi­ni­ste­ren godt ved, at det er al­vor (han valg­te den se­ri­ø­se linje) og Met­te Frederiksen er oven­på (hun var na­er­va­e­ren­de, sjov og i kon­trol). An­dre for­søg­te lidt for fe­brilsk at va­e­re sjove, skar­pe el­ler kon­fron­te­ren­de, men det hand­ler me­re om, at de kan fryg­te at for­svin­de i gi­gan­ter­nes sam­men­stød i ef­ter­å­ret. Hvad vi­ste de­bat­ten om stem­nin­gen? Valg­kamps­stem­nin­gen blev af­bla­est. Der blev talt i for­son­li­ge to­ner og hen mod et for­hand­lings­bord – og­så selv­om der alt­så er tvivl om, hvil­ket bord man skal be­gyn­de ved. Hvad vi­ste de­bat­ten om ta­len­ter­ne? Det bør no­te­res, at hvor Helle Thor­ning-Sch­midt of­test over­lod de­bat­ten til ord­fø­re­re, så ta­ger Met­te Frederiksen dem selv. Det kla­e­der bå­de hen­de og de­bat­ni­veau­et i Fol­ke­tin­get. Sta­er­ke­st i fel­tet er dog Thu­le­sen Da­hl, som in­tet bi­der på – selv­om der er nok, som bur­de kun­ne få fat. Det var og­så in­teres­sant at se, at Per­nil­le Skip­per holdt et højt ni­veau, selv­om hun ik­ke har Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sens na­tur­ta­lent for at bra­en­de igen­nem. I na­e­ste ge­led var Jakob El­le­mann den dyg­tig­ste ord­fø­rer på da­gen med en for­nø­je­lig og skarp stil. Mens Ni­co­lai Wam­men fik hid­set stats­mi­ni­ste­ren op, men selv kom til at se lidt få­ret ud i pro­ces­sen. For po­li­ti­ker­ne selv er må­le­stok­ken dog, hvem der kom­mer med i over­sig­ter­ne over de sjove­ste ord­veks­lin­ger. Det kan man sy­nes er plat, men det er da og­så lidt hyg­ge­ligt. Hvad skal vi så med den de­bat? Det er ik­ke en gour­met-op­le­vel­se at føl­ge en åb­nings­de­bat i 14 ti­mer. Men det er al­li­ge­vel for fe­in­s­meck­e­re, for folk, der ger­ne vil gå på mar­ke­det selv kl. 05 om mor­ge­nen for at snif­fe til fi­sken og klem­me ap­pels­i­nen, før man kom­mer va­rer­ne i kur­ven. Men for de fle­ste dan­ske­re er åb­nings­de­bat­ten i Fol­ke­tin­get en luk­ket fest med en åben in­vi­ta­tion, som in­gen (el­ler me­get få) bru­ger. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Det er ik­ke en gour­met-op­le­vel­se at føl­ge en åb­nings­de­bat i 14 ti­mer. Men det er al­li­ge­vel for fe­in­s­meck­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.