’Jeg me­ner ik­ke man skal vi­se to­le­ran­ce over­for in­to­le­ran­te men­ne­sker’

BT - - NYEDER -

i mø­de­sa­len, og en af dem tog den vin­fla­ske, jeg hav­de få­et for at va­e­re med, og ha­e­ve­de den. Den syn­tes han skul­le lan­de i mit ho­ved, men en la­e­rer kom imel­lem og fik stop­pet det. Men da sa­gen kom for ret­ten, men­te dom­me­ren ik­ke, man kun­ne godt­gø­re, at han hav­de til hen­sigt at slå mig i ho­ve­d­et med fla­sken. Der­for blev han fri­kendt, selv­om der var ty­de­li­ge vi­deo­op­ta­gel­ser. En an­den, der hav­de spar­ket, blev dømt for spark. Det var en ab­surd si­tu­a­tion, for jeg føl­te, jeg var an­kla­get, da jeg sad i ret­ten i Ring­s­ted. Jeg er den før­ste Kenneth i ... Fol­ke­tin­get, bort­set fra én, som var sted­fortra­e­der for Pia Kja­ers­gaard i et par uger. Mi­ne fora­el­dre dis­ku­te­re­de in­da­edt, om jeg skul­le hed­de Frank el­ler Kenneth. Nav­ne­ne Bri­an og Kenneth ple­jer jo el­lers at va­e­re ty­pi­ske for ro­ck­er­ne, men vi har jo og­så en Den­nis i fol­ke­tings­grup­pen for DF og så har vi Bri­an Mik­kel­sen fra De Kon­ser­va­ti­ve, og han bor jo i en stor røn­ne i Hel­lerup. Så nog­le gan­ge kan det lyk­kes, selv­om man har et navn, som nog­le me­ner hø­rer me­re til i Hells An­gels. Jeg til­lod mig ... at la­e­se ut­ro­lig me­get, da jeg var barn. Og­så me­get om, hvil­ke ulyk­ker der fo­re­gik i Mel­le­mø­sten og Afri­ka, og hvor­dan de slog hin­an­den helt og halvt ihjel, og da nå­e­de jeg til den kon­klu­sion - og­så un­der ind­tryk af Pia Kja­ers­gaard og Gli­strup, at det der med at im­por­te­re men­ne­sker fra en del af ver­den, hvor uro, vold og drab var hver­dag, det vil­le på et tids­punkt fø­re til, at uro, vold og drab blev hver­dag i Dan­mark. Det sam­fund, vi har i dag, er jo nok no­get an­der­le­des, end man fo­re­stil­le­de sig, vi vil­le få. Ale­ne i sid­ste we­e­kend fem sku­depi­so­der. Jeg har skre­vet to bø­ger, hvor jeg har af­slø­ret løg­ne­ne i sko­lebø­ger­ne ... der er f.eks. en la­e­re­bog i gym­na­si­er­ne, der forta­el­ler, at Dansk Fol­ke­par­ti er et fa­sci­stisk par­ti, hvil­ket er groft injuri­e­ren­de. En an­den bog stil­ler og­så spørgs­måls­tegn ved, om det var al-Qa­e­da, der stod bag 11. sep­tem­ber-ter­r­oren. Det er så­dan, at man ta­en­ker: det er jo helt uhyr­ligt. Jeg har gen­nem­gå­et knap 100 sko­lebø­ger og har fun­det mas­ser af ek­semp­ler på en­si­digt had til USA og ab­sur­de ud­ta­lel­ser fra flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, som ta­ges for go­de va­rer. Man skri­ver, at det er helt fak­tu­elt, at ind­van­dring fra ik­ke-ve­st­li­ge lan­de ik­ke med­fø­rer hø­je­re kri­mi­na­li­tet, og at ind­van­dre­re ik­ke er me­re på over­før­sels­ind­kom­ster end dan­ske­re. Der frem­fø­res syns­punk­ter om, at al­le kul­tu­rer er li­ge go­de, og at is­lam og kri­sten­dom det er så­dan stort set det sam­me. Po­li­tisk kor­rek­t­hed gi­ver mig kval­me ... for­di man ik­ke kal­der tin­ge­ne ved de­res ret­te navn, og der gi­ver Trump et mod­spil til Oba­ma, som ik­ke har øn­sket at kal­de is­la­misk ter­r­o­ris­me for is­la­misk ter­r­o­ris­me. Oba­ma har af­stå­et fra at ta­ge de ord i sin mund. Der ry­ger Trump over i den mod­sat­te bold­ga­de en gang imel­lem, men in­di­mel­lem er det af­gø­ren­de vig­tigt, at vi ta­ler om tin­ge­ne, som de fak­tisk er. Dansk stats­bor­ger­skab bør gi­ves til ... per­so­ner, der vir­ke­lig fø­ler, de er loy­a­le over­for Dan­mark. Det sy­nes jeg er af­gø­ren­de. Min sva­e­re­ste sel­ver­ken­del­se er ... at jeg har et sam­ler­gen. På mi­ne re­o­ler har jeg bø­ger til fem år stå­en­de. Jeg har det desva­er­re og­så så­dan, at når jeg ser et godt til­bud i su­per­mar­ke­det, kø­ber jeg ik­ke for lidt af det. Der­for har jeg mor­gen­mad og so­da­vand til at ud­stå den na­e­ste kol­de krig, jeg drik­ker me­get Pepsi Max Cher­ry. Den sma­ger af marci­pan og co­la sam­men, det er fan­ta­stisk. Past­a­sau­cer på glas er jeg og­så vir­ke­lig god til at kø­be. Des­u­den har jeg i øv­rigt ca. 350 slips. Jeg kom­mer fra et hjem ... hvor man ik­ke har la­e­se­tra­di­tion. Min mor var sy­er­ske, og min far ma­ski­n­ar­bej­der, så jeg er fal­det uden for num­mer. Jeg er og­så den ene­ste i min fa­mi­lie, der har en lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Der er jo ik­ke nød­ven­dig­vis no­get galt i at va­e­re lidt spe­ci­el, jeg la­e­ste al­le­re­de i bør­ne­ha­ve­klas­sen, og det er må­ske der­for, jeg har bril­ler. De grove­ste be­skyld­nin­ger mod mig er ... når jeg be­skyl­des for at va­e­re ra­cist. Det gør ondt af fle­re år­sa­ger, men det vir­ker og­så på mig fuld­sta­en­dig ab­surd, for min ko­nes mor stam­mer fra Hong­kong. Jeg sy­nes sim­pelt­hen, det er så ab­surd, at det gør mig uhy­re vred. Det gi­ver ik­ke no­gen me­ning. Min kri­ti­ske hold­ning til is­lam har ik­ke no­get med hud­far­ve at gø­re, men hvad man har i hjer­tet. Der er f.eks. mas­ser af ira­ne­re og sy­døst­a­si­a­ter, der gør det godt her i Dan­mark. Det var uhel­digt for mig ... da jeg tog et ma­er­ke­ligt slips på, da jeg stod på Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol, for nog­le men­te, det lig­ne­de lidt for me­get et slips fra Carls­berg ju­le­ba­je­ren, og der­for sat­te man en nis­se­hue på mig på bil­le­der, der blev delt på Fa­ce­book. Jeg sy­nes el­lers, det var et helt fint slips, jeg i øv­rigt har købt i Tys­kland. Jeg går ind for at va­e­re pa­ent kla­edt på i Fol­ke­tin­get, ef­ter­som det er et hverv, man skal ha­ve yd­myg­hed og respekt over­for. Jeg sy­nes, jeg har haft det sjovt i mit liv ... uden al­ko­hol, så der­for drik­ker jeg al­drig. Jeg har højst druk­ket 5 cl øl i mit liv. Vin og ci­ga­ret­ter si­ger mig hel­ler ik­ke no­get. Morten Mes­ser­s­ch­midt var ... min for­lover ved mit og Ca­ri­nas bryl­lup. Han ken­der jo Ca­ri­na, for de har gå­et i gym­na­si­et sam­men. Ca­ri­na er nok den, der er bedst le­ve­rings­dyg­tig i sjove hi­sto­ri­er om Mes­ser­s­ch­midt i sko­le­ti­den, men dem forta­el­ler jeg ik­ke vi­de­re her. Da jeg gik sko­len, skrev jeg af ... nej, det var om­vendt, de an­dre skrev af fra mig. Jeg har al­drig kra­e­vet no­get igen for at hja­el­pe mi­ne kam­me­ra­ter. Hvis man har nog­le ev­ner in­den­for det bog­li­ge om­rå­de, er man og­så for­plig­tet til at hja­el­pe an­dre, sy­nes jeg. Jeg er ble­vet af­slø­ret i ... at kun­ne li’ den ame­ri­kan­ske tv-se­rie Glee, der fo­re­går på en hig­hs­chool, hvor de syn­ger og dan­ser. Det er en ung­doms­se­rie, og nog­le sy­nes, det er ma­er­ke­ligt, at jeg kan li’ den, ef­ter­som jeg er 39 år. Des­u­den el­sker jeg at se De­po­tja­e­ger­ne på TV3, isa­er dem fra Ca­li­for­ni­en. Men jeg er i øv­rigt og­så glad for at se mu­si­cals sam­men med min ko­ne Ca­ri­na, som jo og­så er fra Dansk Fol­ke­par­ti. Vi har i øv­rigt kaldt vo­res børn Mar­gu­e­ri­te og Lil­je.

BLÅ BOG Kenneth Kri­sten­sen Berth, med­lem af Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti. Født 3. fe­bru­ar 1977 i Oden­se, søn af smed og ma­ski­n­ar­bej­der Er­ling Emil Kri­sten­sen og sy­er­ske Ruth Kri­sten­sen. Gift med Ca­ri­na Kri­sten­sen Berth. Par­ret har bør­ne­ne Mar­gu­e­ri­te og Lil­je. Han er cand.mag. i hi­sto­rie og sam­funds­fag, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 2002. Stu­den­terek­sa­men, Oden­se Ka­ted­ralsko­le, 1996. Lands­for­mand for Dansk Fol­ke­par­tis Ung­dom 1999-2007. Med­lem af Rå­det for Men­ne­ske­ret­tig­he­der 2005-2015. Med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Val­lens­ba­ek Kom­mu­ne fra 2010. Med­lem af re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den i 2010-15. For­fat­ter til bø­ger­ne ’En dansk frem­tid - Dansk Fol­ke­par­tis Ung­doms hi­sto­rie 1995-2005’, 2005, ’Sko­len i løg­nen - løg­nen i sko­len - hvor­dan sko­lebø­ger hetzer og in­dok­tri­ne­rer’, 2006, og ’Frem­skridtspar­ti­et un­der Gli­strup - Mogens Gli­strup og Frem­skridtspar­ti­et 1972-1984’, 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.