Vi er vil­de med nye bi­ler

BT - - BILER -

REKORDSALG Hvis du den se­ne­ste må­ned er ble­vet den lyk­ke­li­ge ejer af en spl­in­ter­ny Peu­geot 208, VW Up el­ler Po­lo, så er du langt­fra den ene­ste. For der er sta­dig fle­re som be­stem­mer sig for at kø­be nyt, når det ga­el­der bi­ler. Ten­den­sen blandt bil­kø­ber­ne er fort­sat, at dan­sker­ne i min­dre grad SE­NE­STE NYT end tid­li­ge­re ka­ster sig over de mind­ste bi­ler i A- og B-seg­men­ter­ne (mikro og lil­le). I ste­det er der en sti­gen­de an­del af bi­ler i pri­ma­ert mel­lem­klas­sen. Sal­get af de lidt stør­re bi­ler, samt de po­pu­la­e­re så­kald­te cros­sovers i SUV-seg­men­tet, er for­sat og­så i frem­gang.

»Med de man­ge nye lea­sing­til­bud og sid­ste års nedsa­et­tel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten har dan­sker­ne få­et let­te­re ad­gang til de lidt stør­re bi­ler, og det er der­for helt na­tur­ligt, at dan­sker­ne er be­gyndt at kø­be lidt stør­re bi­ler. Dis­se bi­ler by­der ty­pisk og­så på me­re sik­ker­heds­ud­styr og kan va­e­re mindst li­ge så mil­jø­rig­ti­ge som de helt små bi­ler. Så der er ta­le om en ge­vinst bå­de for for­bru­ger­ne, for sik­ker­he­den og for mil­jø­et,« si­ger adm. di­rek­tør Gun­ni Mik­kel­sen fra De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer, der sam­ler salgstal­le­ne kon­ti­nu­er­ligt.

An­de­len af bi­ler på lea­sing­kon­trak­ter er gå­et fra 30 pro­cent af al­le bi­ler i 2014 til i år at ud­gø­re 42 pro­cent af al­le nye bi­ler. Pri­vat­lea­sing er ste­get fra at ud­gø­re 17 pro­cent i 2014 til i år at ud­gø­re 30 pro­cent af de lea­se­de bi­ler i 2016. Når det ga­el­der pri­vat­lea­sing, gør det sig mest ga­el­den­de for de min­dre bi­ler.

Per­son­bilsal­get i 2016 er fort­sat på re­kord­kurs. Sal­get af per­son­bi­ler steg og­så i sep­tem­ber, og det blev med et salgstal på 18.477 bi­ler 3,6 pro­cent hø­je­re end sid­ste års salg i sep­tem­ber på 17.828 bi­ler. Til gen­ga­eld er sal­get af el­bi­ler na­e­sten gå­et i stå, sam­men­lig­net med sid­ste år. 698 bi­ler er der solgt, mod 1.969 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år, og an­tal­let kan fal­de yder­li­ge­re, da kom­men­de af­giftspå­la­eg­gel­ser for­ment­lig vil ha­ve be­ty­de­lig ne­ga­tiv ef­fekt på ud­bre­del­sen af el­bi­ler og plug-in hy­brid­bi­ler. El­lers har de fle­ste af årets må­ne­der budt på et salgstal over de til­sva­ren­de må­ne­der sid­ste år, og salgstal­let ef­ter sep­tem­ber i år ligger 8,6 pro­cent over de til­sva­ren­de ni må­ne­der af 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.