Det po­li­ti­ske vi­dun­der, der fa­el­de­de sig selv

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løsninger fra i går:

genop­ret­ning, hvor man­ge bri­ter ac­cep­te­re­de vold­som­me of­fent­li­ge nedska­e­rin­ger, ef­ter at bank-krak­ket hav­de ramt Stor­bri­tan­ni­en sa­er­ligt hårdt. Han blev pre­mi­er­mi­ni­ster som 43-årig, og han iva­er­k­sat­te en mo­der­ni­se­ring af Det Kon­ser­va­ti­ve Par­ti trods ta­en­der­ska­e­ren­de pro­te­ster, som da han gen­nemtvang le­ga­li­se­ring af ae­g­te­ska­ber for ho­mo­seksu­el­le par.

Men ef­ter at Ca­meron for­lod 10 Dow­ning Stre­et har der - ik­ke mindst blandt bor­ger­li­ge bri­ter va­e­ret fo­kus på alt det, der nu vir­ker skø­de­s­løst, over­fla­disk, til­ba­gela­e­net og uansvar­ligt med en au­ra af over­klas­se og sik­ker­he­den i en per­son­lig mil­li­onfor­mue i bri­ti­ske pund.

Li­by­en-in­ter­ven­tio­nen er i en tva­er­po­li­tisk rap­port ble­vet be­teg­net som en mi­li­ta­er og po­li­tisk ka­ta­stro­fe. Det hi­sto­ri­ske ne­der­lag i Un­der­hu­set, der i 2013 gik imod Ca­merons øn­ske om støt­te til USAs an­greb i Sy­ri­en, fik må­ske Ba­ra­ck Oba­ma til at om­be­stem­me sig og har kon­se­kven­ser i dag. Ryg­tet si­ger, han er li­geg­lad Ca­meron skal for ny­lig ha­ve for­so­net sig med uden­rigs­mi­ni­ster Bo­ris Jo­hn­son, da de beg­ge var til be­gra­vel­se i Jerus­a­lem. He­le EU-de­bat­ten var i høj grad pra­e­get af en bit­ter split­tel­se mel­lem de to tid­li­ge­re ven­ner fra kostsko­len og Ox­ford. Det be­tød til­sy­ne­la­den­de al­li­ge­vel ik­ke så me­get. Ca­meron kan fort­sat nå at red­de sit po­li­ti­ske ef­ter­ma­e­le, hvis bre­xit for­lø­ber godt. Men her på hans 50-års fød­sels­dag må han kon­sta­te­re, at det er ude af hans eg­ne ha­en­der. En del bri­ter for­nem­mer, at det ik­ke for al­vor rø­rer ham. David Wil­li­am Do­nald Ca­meron ar­bej­de­de i et me­di­e­fir­ma, ind­til han i 2001 blev valgt ind i Un­der­hu­set som kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker i Wit­neyvalg­kred­sen. 2005 blev han par­ti­le­der og le­der af den da­va­e­ren­de kon­ser­va­ti­ve op­po­si­tion. 2010 dan­ne­de han ef­ter val­get re­ge­ring med Li­be­ral­de­mo­kra­ter­ne. 2015 vandt de kon­ser­va­ti­ve un­der hans le­del­se val­get med det før­ste kon­ser­va­ti­ve fler­tal si­den 1992. 2016 trak Ca­meron sig som pre­mi­er­mi­ni­ster og par­ti­le­der ef­ter, at ha­ve an­be­fa­let et ja til EU og tabt fol­ke­af­stem­nin­gen. I sep­tem­ber med­del­te han, at han vil­le for­la­de Un­der­hu­set og op­gi­ve sit man­dat.

øje­blik­ket ar­bej­der Ca­meron på at sikre en bog­kon­trakt for si­ne erin­drin­ger. Iføl­ge bri­ti­ske me­di­er er pri­sen sat la­ve­re end tid­li­ge­re for­ven­tet. Ca­meron hav­de ik­ke få­et til­delt ta­le­tid ved den net­op over­stå­e­de kon­ser­va­ti­ve par­ti­kon­gres, og han valg­te ik­ke at mø­de frem. Kil­der: Wikipe­dia/DailyMail/Ti­mes

ISva­er Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.