Tør­lagt Rob­bie: Jeg ta­en­ker sta­dig på stof­fer

BT - - TV/ RADIO -

Tords san­ge­ren Rob­bie Wil­li­ams ver­den­s­oms­pa­en­den­de suc­ces har hans liv dog og­så va­e­ret pra­e­get af mis­brug og de­pres­sio­ner.

Det forta­el­ler den 42-åri­ge tid­li­ge­re Ta­ke That-san­ger i et nyt in­ter­view til det bri­ti­ske me­die The Sun. Her af­slø­rer Wil­li­ams og­så, at selv om det usta­bi­le liv for la­engst er lagt på hyl­den, så spø­ger for­ti­den sta­dig.

»Jeg har ik­ke lyst til at drik­ke, og jeg vil ik­ke ta­ge ko­kain. Jeg er me­get til­freds med, at jeg ik­ke ta­ger ko­kain, men jeg ta­en­ker sta­dig på ecst­a­sy,« si­ger Rob­bie iføl­ge The Sun.

’An­gels’-kunst­ne­ren er net­op ak­tu­el med sit 11. al­bum ’Heavy En­tertain­ment Show’, som for­ven­tes at bli­ve ud­gi­vet til novem­ber.

Ud­gi­vel­sen af det nye al­bum med­fø­rer og­så fle­re be­kym­rin­ger hos san­ge­ren, der hå­ber på, at pu­bli­kum vil sy­nes godt om hans nye mu­sik.

»Jeg øn­sker, at mit al­bum bli­ver en suc­ces, og at jeg bli­ver el­sket og va­erds­at un­der min tur­né. Of­te sker det mod­sat­te, og ha­det kom­mer frem, hvil­ket man ik­ke kan ka­em­pe mod,« forta­el­ler Rob­bie Wil­li­ams iføl­ge The Sun.

Rob­bie Wil­li­ams har net­op ud­gi­vet sing­len ’Par­ty Li­ke A Rus­si­an’, der stam­mer fra det nye al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.