Le­der­ne i det pol­ske in­fer­no

BT - - VM-KVALIFIKATION - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Det var na­ep­pe til­fa­el­digt, at det var an­fø­rer Si­mon Kja­er, der sam­men med lands­holdspro­fi­len Chri­sti­an Erik­sen, gjor­de land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de sel­skab på po­di­et på det sid­ste pres­se­mø­de in­den af­te­nens VM-kva­li­fi­ka­tions­brag i Warszawa.

For med ud­solgt på Sta­dion Na­ro­dowy i den pol­ske ho­ved­stad, kom­mer over 55.000 pol­ske til­sku­e­re til at la­eg­ge et ge­val­digt pres på Dan­mark i Åge Ha­rei­des før­ste sto­re prø­ve som land­stra­e­ner. Med den tid­li­ge­re an­fø­rer Da­ni­el Ag­gers kar­ri­e­re­stop samt Ni­ck­las Bendt­ners klubpro­ble­mer, der ko­ste­de ham plad­sen på lands­hol­det, er top­pen af hie­rar­ki­et ble­vet ry­stet som en na­tur­lig kon­se­kvens. Man for­nem­mer det til lands­hold­stra­e­nin­ger­ne. De un­ge stik­ker ho­ve­d­er­ne me­re frem, men der er sta­dig ledere blandt de dan­ske ud­valg­te.

Dem, man hol­der øje med, når det bra­en­der på. An­fø­rer Si­mon Kja­er, Chri­sti­an Erik­sen, Wil­li­am Kvist og ke­e­per Kas­per Sch­mei­chel er Ha­rei­des løjt­nan­ter på ba­nen, når den pol­ske ha­er kom­mer stormen­de.

»De fi­re, der er i an­fø­rer­grup­pen med Si­mon Kja­er i spid­sen, er de mest er­far­ne spil­le­re, vi har i Dan­mark. Det er helt na­tur­ligt, de er ledere. Vi er nødt til at ha­ve nog­le ind­pi­ske­re på ba­nen. Vi har brug for, at der er nog­le, man kan kig­ge ef­ter. De la­ver og­så fejl, men de har mas­ser af ener­gi og hjer­te. Og så er det godt og me­get vig­tigt at ha­ve en ak­se, der star­ter fra Kas­per (Sch­mei­chel, red.) og byg­ges op af Kja­er, Kvist og Erik­sen,« si­ger nord­man­den. Stil­tien­de samtyk­ke »De si­ger jo min­dre end vo­res spil­le­re,« for­tal­te en polsk kol­le­ga BTs ud­send­te med hen­vis­ning til Si­mon Kja­er og Chri­sti­an Erik­sen. De to pro­fi­ler var yderst po­pu­la­e­re blandt de pol­ske jour­na­li­ster, der smed om sig med spørgs­mål om stort og småt. Men de kend­te ty­de­lig­vis ik­ke til Si­mon Kja­ers ro­li­ge, jy­ske fa­con el­ler til Chri­sti­an Erik­sens be­ske­den­hed.

For godt nok si­ger de ik­ke al­tid mest ver­balt, men når der er brug for dem på ba­nen, sto­ler Ha­rei­de på dem med en alt­af­gø­ren­de til­tro. Og det ved de. Og­så selv­om an­fø­re­ren skal op imod an­grebs­pro­fi­ler som Ro­bert Lewan­dowski og Ar­ka­di­usz Mi­lik. Kja­er er i hvert fald klar til at ta­ck­le igen­nem.

»Vi skal ha­ve styr på, hvem af dem der tra­ek­ker me­re ned i ba­nen end den an­den, men vi har jo stort set al­le mødt dem beg­ge, så vi ved, hvil­ke ty­per de er. Vi skal luk­ke rum­me­ne ned, og el­lers ba­re gø­re som vi ple­jer,« ly­der det fra Fe­ner­ba­h­ce­spil­le­ren.

Land­stra­e­ner Ha­rei­de kan gla­e­de sig over, at han har al­le si­ne ledere fit for fight til Polen-kam­pen i af­ten.

»De er et sta­er­kt kol­lek­tivt, og at de røg ud af EM-kvart­fi­na­len mod Portu­gal på straf­fe, der se­ne­re vandt tur­ne­rin­gen, si­ger alt om de­res pra­e­sta­tion. Ude­ba­nen her i Warszawa er nok den sva­e­re­ste i grup­pen,« si­ger land­stra­e­ne­ren, der brug­te det sid­ste mø­de med me­di­er­ne in­den kam­pen til at gi­ve po­lak­ker­ne fa­vo­ritva­er­dig­he­den.

Men mon ik­ke han in­derst in­de går og ta­en­ker helt an­dre tan­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.