Så­dan stop­per vi ham

BT - - VM-KVALIFIKATION -

Yus­suf Poul­sen:

»Jeg var til­fa­el­dig­vis i Mün­chen sid­ste lør­dag og se Bay­ern spil­le mod Köln, og dér så han hel­dig­vis ik­ke sa­er­lig god ud. Bay­ern spil­le­de ge­ne­relt en dår­lig kamp og kun­ne sag­tens ha­ve tabt, men det kan godt va­e­re, han ik­ke så god ud dér, men så kan han se fan­ta­stisk ud mod os. For­hå­bent­lig li­der han af et lil­le selv­til­lids­k­na­ek, for han har ik­ke sco­ret i et par kam­pe.«

Riza Dur­mi­si:

»Man skal helst mar­ke­re ham, in­den han får bol­den, vil mit bed­ste bud på at stop­pe ham va­e­re. Men han er ba­re så hur­tig og sta­erk, at han selv­føl­ge­lig kom­mer til at få chan­cer. Det er ba­re om at gå hårdt til ham. Jeg kun­ne la­e­se mig til, at Jan­nik (Vester­gaard, red.) har spil­let mod ham, så må­ske skal jeg spør­ge ham lidt til rå­ds.«

An­dreas Chri­sten­sen:

»Han er al­tid klar. Li­ge plud­se­lig kan han va­e­re ude af kam­pen, og det na­e­ste øje­blik kan han la­ve mål. Han er ut­ro­lig sva­er at spil­le over­for, men vi skal ba­re va­e­re fo­ku­se­re­de og kon­cen­tre­re­de. Så skal det nok gå. Det hand­ler om at fo­ku­se­re på, hvil­ke be­va­e­gel­ser han la­ver.«

Åge Ha­rei­de:

»Vi kom­mer til at na­ev­ne Lewan­dowski. Han er en del af en sta­erk an­grebs­duo. Mi­lik har og­så gjort det rig­tig godt i Na­po­li. De har to rig­tig go­de an­gri­be­re. Vi har spil­le­re, som har spil­let mod dem før. Det er en stor for­del. Vi må for­sø­ge at fin­de de sva­ge punk­ter hos Polen og ik­ke de sta­er­ke.« FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.