Eng­land må kig­ge langt ef­ter suc­ces

I af­ten spil­ler Eng­land før­ste land­skamp ef­ter Sam Al­lar­dy­ce-skan­da­len. Og det er et kri­se­ramt lands­hold, der er langt fra at kun­ne vin­de tit­ler, Ga­reth Sout­h­ga­te har over­ta­get, me­ner Es­b­jergs en­gel­ske tra­e­ner, Co­lin Todd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

En­gelsk lands­holds­fod­bold står midt i en kri­se. EM var ren ned­t­ur med exit mod Island, og Sam Al­lar­dy­ce er ble­vet fy­ret, ef­ter han gav go­de råd om at om­gå de en­gel­ske trans­fer­reg­ler og blev fan­get på vi­deo. Så hvad skal der ske nu? BT har bedt 67-åri­ge Co­lin Todd, Es­b­jerg-tra­e­ner, tid­li­ge­re ma­na­ger i Eng­land og ekslands­holds­spil­ler for sam­me land, om at kom­me med sin op­skrift på, hvor­dan det en­gel­ske lands­hold får suc­ces.

Kom­mer Eng­land til at vin­de no­get igen på et tids­punkt?

»Jeg er nødt til at si­ge, at det ik­ke kom­mer til at ske li­ge med det sam­me. Vi ta­ler om at kva­li­fi­ce­re os til VM, og det bør vi gø­re, men der skal ske en stor for­bed­ring i de na­e­ste fi­re år, hvis vi skal op­nå at vin­de den tur­ne­ring. Om man­ge år vil de må­ske vin­de no­get, og lad os hå­be, at jeg sta­dig er her, når vi vin­der no­get.«

Der sker man­ge ting om­kring det en­gel­ske lands­hold for ti­den, men hvad er Eng­lands stør­ste ud­for­dring li­ge nu?

»Det mest skuf­fen­de, der er sket, er, at man an­sat­te en ma­na­ger, da fol­ket men­te, at dét (an­sa­et­tel­sen af Sam Al­lar­dy­ce, red.) var den ret­te an­sa­et­tel­se. Han fik en kamp, men han mi­ste­de sin tro­va­er­dig­hed. Det er ik­ke godt for en­gelsk fod­bold, at en mand i hans po­si­tion bli­ver ta­get i at gø­re det, som vi så i vi­deo­en. Nu har vi mi­stet lidt af iden­ti­te­ten på grund af det, og vi skal genop­byg­ge vo­res om­døm­me i kam­pen mod Mal­ta. Al­le for­ven­ter, at vi skal vin­de med fem, seks el­ler syv mål. Det er det boost, vi har brug for.«

Det la­der til at va­e­re et af de sva­e­re­ste job i ver­den at va­e­re en­gelsk land­stra­e­ner. Hvor­for det?

»Når de en­gel­ske spil­le­re er sam­men, har de sva­ert ved at fin­de den ret­te ke­mi og ba­lan­ce. Når de spil­ler for klubhol­de­ne, spil­ler de med man­ge uden­land­ske spil­le­re. Nog­le af de uden­land­ske spil­le­re har et ex­cep­tio­nelt ta­lent, og de hja­el­per de en­gel­ske spil­le­re. Jeg tror, at folk byg­ger vo­res spil­le­re for højt op. Folk ta­ler om, at Eng­land er et me­get dyg­tigt hold. Men som jeg ser det, kan vi godt kom­me over den før­ste ud­for­dring, som er kva­li­fi­ka­tio­nen. Det bli­ver sva­e­re­re, når vi mø­der de go­de hold. For­vent­nin­ger­ne har va­e­ret me­get hø­je, men når man kig­ger på pra­e­sta­tio­ner­ne ved EM, var det ik­ke ac­cep­ta­belt. Jeg er og­så nødt til at si­ge, at vi nok ik­ke er så go­de, som man­ge gør os til. Vi ta­ler om, at de en­gel­ske spil­le­re har høj kva­li­tet. Det er vi nok nødt til at ha­ve nog­le for­be­hold om­kring.«

Fo­re­tra­ek­ker du en eng­la­en­der som land­stra­e­ner?

»Jeg men­te ik­ke, at Sam Al­lar­dy­ce var den ret­te mand til job­bet. Jeg

Om man­ge år vil de må­ske vin­de no­get, og lad os hå­be, at jeg sta­dig er her, når vi vin­der no­get Co­lin Todd om Eng­lands lands­hold

sy­nes ik­ke, at hans cv var godt nok til at va­e­re en­gelsk land­stra­e­ner. Jeg vil­le ger­ne ha­ve haft Arsè­ne Wen­ger. Han ken­der den en­gel­ske kul­tur, for­di han har va­e­ret i Eng­land i 20 år. Når man har va­e­ret i en klub som Ar­se­nal i to år­ti­er og kon­stant va­e­ret i top fi­re og få­et hol­det i Cham­pions Le­ague hvert år, er man en suc­ces. Hvis man over­le­ver med et hold i Pre­mi­er Le­ague, som Sam har gjort, er det så suc­ces? Jeg me­ner, at det skal va­e­re en eng­la­en­der, men jeg na­evn­te Wen­ger, for­di han ken­der den en­gel­ske kul­tur ef­ter at ha­ve ar­bej­det i lan­det i 20 år.«

Er Ga­reth Sout­h­ga­te den ret­te mand?

»Jeg sy­nes, at vi skal ha­ve en, der har va­e­ret ma­na­ger og la­ert fa­get over en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Jeg tror ik­ke, at han får mu­lig­he­den. Han har job­bet som en mid­ler­ti­dig løs­ning i øje­blik­ket, men jeg tror ik­ke, at han vil ha­ve job­bet. De (det en­gel­ske fod­bold­for­bund, red.) har god tid, men de skal va­e­re sikre på at fin­de den helt ret­te mand nu.«

FOTO: REU­TERS, HEN­NING BAGGER

• Ga­reth Sout­h­ga­te (th.) har over­ta­get tøj­ler­ne som land­stra­e­ner ef­ter Sam Al­lar­dy­ce. Men står det til Es­b­jergs en­gel­ske tra­e­ner, Co­lin Todd (lil­le foto), er han kun vi­kar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.