Sagt om Laud­rups skif­te til Qa­tar ’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

har be­kra­ef­tet, at DBU hav­de la­vet en son­de­rin­ger med Laud­rup – men Laud­rup valg­te alt­så at re­tur­ne­re til Qa­tar.

»Med hen­syn til min tra­e­n­er­kar­ri­e­re ind­til nu, så er jeg stolt over – blandt an­det – at va­e­re den ene­ste dan­ske tra­e­ner no­gen­sin­de som har tra­e­net tre hold, Ge­ta­fe, Mall­orca og Swan­sea, i ver­dens to bed­ste liga­er

SA­GEN KORT In­for­ma­tion ud­gi­ver ons­dag af­ten en kri­tisk le­der om Mi­cha­el Laud­rups nye tra­e­nerjob i Qa­tar un­der overskriften ’Mi­cha­el Laud­rup var en stor spil­ler. Desva­er­re la­der det til, at han ik­ke er ret me­get an­det end det’. DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bret­ton-Meyer, de­ler le­de­ren på Twit­ter. BT kon­tak­ter DBU-di­rek­tø­ren og spør­ger, om han de­ler le­de­rens syns­punkt: »Jeg har delt den, for­di det er en spa­en­den­de ar­ti­kel. Som du vil kun­ne se, hvis du går på dbu.dk, har vi en sta­erk hold­ning til Qa­tar og lan­dets syn på men­ne­ske­ret­tig­he­der,« forta­el­ler Claus Bret­ton-Meyer, som af­vi­ser at kom­men­te­re Laud­rups klubvalg: »Det står helt for hans egen reg­ning. De valg, han tra­ef­fer, er en kon­se­kvens af hans eg­ne over­vej­el­ser.« – Pre­mi­er Le­ague og La Li­ga,« ly­der det fra Laud­rup.

BT har spurgt DBU, om uni­o­nen er så stå­l­fast i sin kri­tik af Qa­tar, at man er vil­lig til at over­ve­je en boy­kot, når VM-slut­run­den i 2022 af­vik­les i olie­sta­ten. Men det spørgs­mål har DBU ik­ke øn­sket at sva­re på. Uni­o­nen hen­vi­ser i ste­det til en tid­li­ge­re ud­ta­lel­se fra for­mand Jesper Møl­ler:

»DBU har al­le­re­de ind­gå­et af­ta­le med Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal og sam­ti­dig be­slut­tet at rej­se på in­spek­tions­tur til Qa­tar til novem­ber for de nor­di­ske for­ma­end. Men vi kan ik­ke lø­se det ale­ne, så vi har brug for sam­ar­bej­de med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner og idra­ets­for­bund, bå­de i Dan­mark og i an­dre lan­de.« Laud­rup frem­vi­ser en fat­tig til­gang til sit po­ten­ti­a­le som in­ter­na­tio­nal sports­per­son­lig­hed ved at tra­e­ne i Qa­tar igen Li­ge­som det er hans eget valg at blåstemp­le el­ler i det mind­ste stil­tien­de at ac­cep­te­re et sty­re, der har det an­strengt med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, og som støt­ter be­va­e­gel­ser, som vi her be­teg­ner som ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner, er det hans eget valg at ha­ve for­val­tet sin kar­ri­e­re, så­dan som han har gjort Med sit kar­ri­e­re­valg le­gi­ti­me­rer Mi­cha­el Laud­rup ik­ke blot en na­tion, som har svind­let sig til VM­slut­run­den i 2022, og som over­tra­e­der ele­men­ta­e­re fair­play-reg­ler i in­ter­na­tio­nal sport-kon­du­i­te – han ka­ster og­så ken­dis­glans over et land med et så brutalt og mid­delal­der­ligt men­ne­ske­syn, at det bur­de blo­ke­re et­hvert, in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de. Han får blod på ha­en­der­ne, og han sva­er­ter sit eget, fi­ne ef­ter­ma­e­le til. Og den ef­fekt bur­de han ik­ke va­e­re li­geg­lad med Mi­cha­el Laud­rup tro­ner i det in­ter­na­tio­na­le fod­bol­du­ni­vers li­ge un­der og ved si­den af nav­ne som Cryuff, Netzer, Ma­ra­do­na og Zi­da­ne. Han er i fod­bold en ’stor spil­ler’, som det hed­der. Problemet er, at han ik­ke sy­nes at va­e­re ret me­get an­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.