Ti­ger brø­ler igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLÅ BOG El­dri­ck Tont Woods 30. de­cem­ber 1975 (40 år) 1996 14 (na­est­f­lest no­gen­sin­de) 79 (na­est­f­lest no­gen­sin­de) 40 (tred­je­f­lest

NAVN: FØDT: DE­BUT SOM PRO­FES­SIO­NEL: MA­JOR-TIT­LER: PGA TOUR-SEJ­RE: EU­RO­PE­AN TOUR-SEJ­RE:

no­gen­sin­de)

PRAEMIEPENGE:

110 mio. dol­lar (735 mio. kr.) CO­ME­BA­CK Gol­f­stjer­nen Ti­ger Woods be­kra­ef­te­de i går, at han i na­e­ste uge stil­ler op i sin før­ste tur­ne­ring på hø­je­ste ni­veau si­den au­gust sid­ste år. Si­den den­gang har han va­e­ret ude med en rygska­de, som har med­ført fle­re ope­ra­tio­ner, men på tors­dag stil­ler han til start i Sa­feway Open i Na­pa, Ca­li­for­ni­en, op­ly­ser den ame­ri­kan­ske PGA Tour.

Hvil­ken form, Ti­ger Woods ven­der til­ba­ge i, er til gen­ga­eld et helt åbent spørgs­mål ef­ter den lange pau­se, men iføl­ge den sven­ske gol­f­spil­ler og kol­le­ga Jesper Par­ne­vik kan man godt til­la­de sig at skrue en smu­le op for for­vent­nin­ger­ne.

Par­ne­vik har spil­let med Woods i Me­da­list Golf Club i Fl­o­ri­da, hvor Woods har tra­e­net op til sit co­me­ba­ck, og her har den 40-åri­ge tid­li­ge­re ver­den­set­ter vist loven­de tak­ter.

»Han har slå­et man­ge bol­de, og han har ramt dem fan­ta­stisk. Han ham­rer den langt og sa­en­ker alt. På dri­ving ran­gen er hans di­stan­ce og ret­ning på bol­de­ne som den Ti­ger, vi kend­te for 15 år si­den,« si­ger Jesper Par­ne­vik til det ame­ri­kan­ske gol­f­ma­ga­sin Golf Di­gest. Num­mer 767 i ver­den Woods sag­de i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, at det var hans mål at bli­ve klar til tur­ne­rin­gen i Ca­li­for­ni­en, og må­let ser ud til at bli­ve ind­fri­et. Der­med kan han gå på jagt ef­ter PGA-sejr num­mer 80 i kar­ri­e­ren. Se­ne­ste tur­ne­rings­sejr ligger dog til­ba­ge i 2013, da han vandt Brid­ge­sto­ne In­vi­ta­tio­nal i Akron, Ohio.

Ti­ger Woods har tid­li­ge­re va­e­ret øverst på ver­dens­rang­li­sten i 683 uger, men grun­det sin lange ska­des­pau­se er han dum­pet ned som num­mer 767 i ver­den. Se­ne­st var han i sid­ste we­e­kend med som rå­d­gi­ven­de vi­ce­kap­ta­jn un­der Ry­der Cup, som USA vandt over Eu­ro­pa. Har klin­ket skå­re­ne Jesper Par­ne­vik gla­e­der sig over ud­sig­ten til at se Ti­ger Woods blandt ver­dens bed­ste gol­f­spil­le­re igen.

»Det er al­drig sik­kert at spå om co­me­ba­ck, men no­get si­ger mig, at det her kan bli­ve spek­taku­la­ert,« si­ger den 51-åri­ge sven­sker, der selv blev be­rørt, da bal­la­den om­kring Woods’ utal­li­ge af­fa­e­rer uden for gol­f­ba­nen be­gynd­te at rul­le i 2009 og ka­ste­de en sort skyg­ge over gol­fi­ko­net.

Det var nem­lig Par­ne­vik, der pra­e­sen­te­re­de Woods for den sven­ske mo­del Elin Nor­de­gren, som gol­f­stjer­nen blev gift med og si­den skilt fra, ef­ter han blev af­slø­ret i at ha­ve va­e­ret ut­ro med et hav af el­ske­rin­der.

Par­ne­vik forta­el­ler dog til Golf Di­gest, at de to har klin­ket skå­re­ne:

»Det føl­tes som det va­er­ste for­ra­e­de­ri no­gen­sin­de, da ut­ro­ska­ben kom frem i ly­set. Hen over tid til­gav jeg Ti­ger. Han og Elin er ven­ner, hvil­ket er rart, og han er en god fora­el­der. Hans fejl­trin gjor­de og­så ondt på ham selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.