D

BT - - INTERVIEW -

et er ik­ke de bed­ste 50 år, man har til­ba­ge.«

Ni­co­laj Ko­per­ni­kus la­eg­ger an­sig­tet i al­vor­li­ge fol­der og ven­der sig mod An­ders W. Bert­hel­sen, der sva­rer med et fif­figt smil: »Det er hel­ler ik­ke de va­er­ste.« De to er ik­ke helt enige om, hvor me­get, de er i pa­nik – over pa­ni­kal­de­ren.

Men Tro­els Ly­by har et bud på, hvad der ken­de­teg­ner det sted midt i li­vet, hvor de al­le tre be­fin­der sig:

»På et tids­punkt stop­per du op og ta­en­ker, at du ik­ke kan bli­ve ved med at va­e­re på vej. Det gjor­de jeg i hvert fald. Vi er ik­ke la­en­ge­re på vej. Dét er en af de sto­re for­skel­le,« fast­slår han.

I tre ko­me­di­er – ’Klassefesten 1, 2 og 3’ har de tre på bi­o­gr­af­la­er­re­det dyr­ket mi­dal­dren­de ma­ends pa­nik. I den­ne we­e­kend har den se­ne­ste ’Klassefesten 3’ pre­mi­e­re over he­le lan­det.

Ni­co­laj Ko­per­ni­kus, An­ders W. Bert­hel­sen og Tro­els Ly­by har va­e­ret ven­ner og kol­le­ger, si­den de sam­men for­lod te­a­ter­sko­len for cir­ka 22 år si­den. De er al­le for­ment­lig lidt me­re end midt­vejs i li­vet.

Med si­ne 47 år er An­ders W. Bert­hel­sen den yng­ste, mens Ly­by og Ko­per­ni­kus beg­ge er 49 år. De er ud­ma­er­ket be­vid­ste om, at de kan se bag­kan­ten for­u­de.

»Tro­els sag­de på et tids­punkt, at vi nu er blandt dem, der kan se grav­ste­nen. Det for­stod jeg slet ik­ke den­gang, men det gør jeg nu. Vi er på den an­den si­de og det på trods af, at jeg ik­ke har no­gen ska­van­ker, og egent­lig fø­ler mig som 30årig in­den­di. Men øv, hvor­for We­e­kend - 08.10.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.