J

BT - - TEMA -

cnie@bt.dk Foto Nils Meilvang a ja, det er fint,« si­ger han og kig­ger ned i avi­sen. Ved si­den af står hun og øn­sker kun at va­e­re en flue, der kun­ne sa­et­te sig på in­der­si­den af hans kra­ni­um og få ba­re ét lil­le glimt af, hvad der fo­re­går de­r­in­de.

Vi ken­der ham al­le sam­men. Man­den, der al­drig ud­bas­u­ne­rer si­ne in­der­ste tan­ker og fø­lel­ser, men i ste­det ord­k­nap kon­sta­te­rer, at ’alt er fint’, og at der i øv­rigt ’ik­ke er grund til at ta­le me­re om dét’. Kort sagt den tav­se mand.

Men hvad nu hvis du kun­ne bli­ve flu­en på va­eg­gen i den luk­ke­de ver­den af tavs te­stoste­ron? I en ny bog ’Mod­ne ma­end’ åb­ner en ra­ek­ke kend­te dan­ske ma­end i al­de­ren 6082 år op for nog­le af de­res in­der­ste tan­ker om kvin­der, sex, tro, død, en­som­hed og angst. Alt det, de al­drig har talt med de­res kvin­der om.

»Jeg har al­drig selv talt med no­gen om min angst for dø­den el­ler om min krop, der for­går, el­ler om den pa­nik jeg fø­ler ved, at jeg er fyldt 60 år,« si­ger for­fat­te­ren Bo Øst­lund.

»Man­ge af ma­en­de­ne har hel­ler al­drig sat ord på det før. Men her ta­ler de om alt fra po­tens til tro, for­di de slip­per for mel­lem­reg­nin­ger el­ler ef­ter­reg­nin­ger. Der er in­gen hu­stru el­ler ka­e­re­ste, der si­ger: ’Hvad men­te du egent­lig med det, du sag­de for­ri­ge tors­dag?’ Det er nem­me­re at åb­ne sig for et men­ne­ske, der ba­re stil­ler spørgs­mål og kø­rer igen, end for det men­ne­ske, man skal se i øj­ne­ne hver dag,« si­ger han.

At fin­de sin vej

Selv er Bo Øst­lund net­op fyldt 60 år. Da han blev 50, ta­enk­te han, at han var halvvejs i li­vet. Men her 10 år se­ne­re er dø­den al-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.