Er det så vig­tigt med den or­gas­me?

Kan man ha­ve et til­freds­stil­len­de se­xliv uden no­gen­sin­de at få en or­gas­me? Få fak­ta om or­gas­mer og la­er, hvor­dan du kom­mer – igen og igen...

BT - - DIG OG MIG -

En nor­disk un­der­sø­gel­se vi­ser, at en tred­je­del af al­le kvin­der ik­ke har op­le­vet at få or­gas­me. En tred­je­del kan få or­gas­me, når de er ale­ne, mens den sid­ste tred­je­del kan få det sam­men med en part­ner på den ene el­ler an­den må­de. Om un­der­sø­gel­sen hol­der 100 pct. i by­ret­ten, skal jeg ik­ke kun­ne si­ge. Men fle­re tu­sin­de kvin­der er ble­vet spurgt, og uan­set hvad, så un­der­støt­ter tal­le­ne me­get pra­e­cist, det bil­le­de jeg ser i den prak­sis, jeg har haft si­den 2006.

Sex uden or­gas­me

På et tids­punkt la­ve­de jeg selv en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om se­xli­vet, hvor 500 kvin­der delt­og med de­res op­le­vel­ser og be­ret­nin­ger. Ho­ved­par­ten af de kvin­der, der sva­re­de, at de al­drig hav­de få­et en or­gas­me, vur­de­re­de ik­ke de­res se­xliv som va­e­ren­de li­ge så til­freds­stil­len­de som de kvin­der, der til­ken­de­gav, at de fik or­gas­me ’al­tid’ el­ler ’til ti­der’ med de­res part­ner. Nog­le gan­ske få kvin­der sva­re­de: ’Or­gas­men er ik­ke la­en­ge­re vig­tig for mig, jeg har op­gi­vet at få en’. De for­tal­te, hvor­dan de med ti­den hav­de op­gi­vet ’or­gas­me-jag­ten’ og af­fun­det sig med, at de nok al­drig kom til at op­le­ve en. Til gen­ga­eld hav­de de fun­det an­dre må­der og ve­je til et til­freds­stil­len­de se­xliv. At de ik­ke kun­ne op­nå en or­gas­me, skul­le ik­ke be­ty­de, at de ik­ke kun­ne ny­de at va­e­re i seng med de­res part­ner. Kys og ka­e­le­ri var sta­dig dej­ligt, og den kro­p­s­li­ge ny­del­se og op­stemt­hed var sta­dig in­takt. Over­ra­sker det dig, at man kan ha­ve sex uden at få or­gas­me? Til­hø­rer man den tred­je­del, der kan få or­gas­me sam­men med en part­ner, ta­ger man det of­te som en selv­føl­ge, at or­gas­men er en del af se­xe­ri­er­ne – på den ene el­ler an­den må­de. Må­ske ik­ke hver gang, men i hvert til­fa­el­de en gang imel­lem. Må­ske hja­el­per man selv til, må­ske er part­ne­ren en haj til at tryk­ke på de rig­ti­ge knap­per. Ev­nen til or­gas­me gør det of­te nem­me­re at dyr­ke so­lo­sex og op­nå ’af­slut­ning’. Men det kan alt­så sag­tens la­de sig gø­re at ha­ve skøn sex uden at få or­gas­me.

Sex kan fyl­de alt

For de fle­ste be­ty­der or­gas­men imid­ler­tid rig­tig me­get. Hvis den ba­re fun­ge­rer, og man har et til­freds­stil­len­de se­xliv, så ’fyl­der’ den na­e­sten in­tet i hver­da­gen. Så er den der ba­re som en del af ens in­ti­me liv.

Men fun­ge­rer den ik­ke, kan den fyl­de alt. Nog­le gan­ge på et na­er­mest in­va­li­de­ren­de plan. Det ken­der de fle­ste, der f.eks. har op­le­vet, at se­xly­sten (el­ler an­det) har dril­let i en pe­ri­o­de. Bå­de for kvin­den, men og­så for hen­des part­ner, der of­te fø­ler sig som en fi­a­sko som el­sker, for­di ved­kom­men­de ta­ger af­vis­nin­gen el­ler den mang­len­de lyst per­son­ligt.

Hvis man jag­ter or­gas­men og he­le ti­den ta­en­ker på, hvor­når man kom­mer til at op­le­ve den, kan det bli­ve en be­sa­et­tel­se, der op­slu­ger al tan­ke­virk­som­hed. Dét forta­el­ler man­ge af de kvin­der, jeg mø­der. Li­ge­som de forta­el­ler, hvor­dan de fø­ler, at de ik­ke er rig­ti­ge kvin­der – el­ler i hvert fald ik­ke kan dét, som rig­ti­ge kvin­der kan – når de ik­ke kan få or­gas­me... De kan en­de i en mod­løs, håb­løs og na­er­mest de­pres­siv til­stand i over­be­vis­nin­gen om, at et or­gas­me­fyldt se­xliv er uden for ra­ek­ke­vid­de for evigt.

Min er­fa­ring er imid­ler­tid, at en or­gas­me kan op­nås. Man kan nem­lig tra­e­ne sig til en or­gas­me, og hel­dig­vis fin­des der lidt ka­ekt sagt mas­ser af ’tra­e­nings-ma­nu­a­ler’. Èn af dem, nem­lig min egen, får du li­ge her:

MA­JS TIP: Du må ik­ke gi­ve op. Jeg har al­drig mødt en sund og rask kvin­de, der ik­ke kun­ne la­e­re at få or­gas­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.