La­er at få or­gas­me

BT - - DIG OG MIG -

Va­er be­vidst om, at det er en pro­ces, der ta­ger tid – ta­enk på det som en op­la­e­rings­pro­ces – el­ler en tra­e­nings­lejr. Sa­et tid af til tra­e­nin­gen hver uge – ger­ne fle­re gan­ge i lø­bet af ugen: Brug 30-60 mi­nut­ter hver gang, så du har god tid til at la­e­re dig selv og dit un­der­liv at ken­de. Gå på op­da­gel­se – hvad fø­les rart og hvad fø­les ik­ke rart. Va­er op­ma­er­k­som på, at det kan aen­dre sig, bå­de i lø­bet af en en­kelt ’ses­sion’ alt af­ha­en­gig af, hvor ta­endt du er – men og­så over må­ne­der og år. En or­gas­me kom­mer sja­el­dent uden ta­en­ding og li­der­lig­hed. Find ud af, hvad der ta­en­der dig, og hvor­dan du ak­tivt kan bru­ge det. For­vent ik­ke, at or­gas­men kom­mer, for­di du rø­rer ved dig selv i fem mi­nut­ter uden no­gen form for ta­en­ding. Ind­led med at ta­en­ke på en fra­ek fan­ta­si, laes en ero­tisk novel­le el­ler se/lyt til ero­ti­ske film. Ob­servér om der er for­skel fra ses­sion til ses­sion i din op­le­vel­se af, hvor ta­endt du er og hvor ta­et du er på at få or­gas­me. Brug 0-10 ska­la­en og re­gi­strer, hvil­ke sti­mu­li der ud­lø­ste en høj rat­ing og op­le­vel­sen af at va­e­re ta­et på. Øvel­sen kan va­e­re en stor øjenåb­ner. Op­le­ver du, at du stop­per li­ge før or­gas­men, er det helt nor­malt – det op­le­ver man­ge kvin­der. Bli­ver du ved med at tra­e­ne og ta­ger små, mo­di­ge skridt så tit, du kan, kom­mer du ta­et­te­re og ta­et­te­re på at ’tur­de gi­ve slip’. OBS: I en­kel­te til­fa­el­de kan der va­e­re me­di­cin­ske grun­de til problemet med at få or­gas­me. Som med al­le an­dre se­xo­lo­gi­ske pro­ble­ma­tik­ker, an­be­fa­ler jeg al­tid, at du kon­sul­te­rer din la­e­ge om, hvor­dan du bedst lø­ser dit pro­blem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.