grun­de til dansk sejr

BT - - VM-KVALIFIKATION -

Ha­rei­de bla­e­ser til an­greb

NORD­MAN­DEN HAR

BEBUDET, at han ik­ke er kom­met til Polen med sit hold for at gå på kom­pro­mis med spil­lesti­len. Og det kan sag­tens gå hen og over­rump­le po­lak­ker­ne, der nor­malt har det yderst sva­ert, når mod­stan­den på hjem­me­ba­ne er af en vis ka­li­ber. Pu­bli­kum kan hja­el­pe Polen til sejr, men de kan og­så bli­ve en mod­stan­der, hvis Dan­mark for­mår at

fru­stre­re de pol­ske spil­le­re.

Den pol­ske EM­bob­le

POLEN STOD PÅ den an­den en­de, da po­lak­ker­ne var ta­et på at ry­ge i EM­se­mi­fi­na­len den­ne som­mer. Hol­det red med på be­gej­strin­gen, spil­ler­ne lod sig for­fø­re af fol­ke­stem­nin­gen. Bang. De tab­te po­int i den før­ste kamp mod Ka­sa­hk­stan. De har po­in­te­r­et, det er en en­gangs­fo­re­te­el­se, at det ik­ke kom­mer til at ske igen. Men trod­s­re­ak­tio­nen mang­ler end­nu at kom­me. Den kan kom­me mod Dan­mark, men fru­stra­tio­ner­ne kan og­så en­de med at fort­sa­et­te.

Det hø­je dan­ske pres

DEN POL­SKE MIDTERFORSVARER Mi­chal Pa­z­dan er sta­er­kt tvivl­s­om til kam­pen, og det be­slut­tes først i dag, om han bli­ver klar. Gør han ik­ke det, skal den na­tio­na­li­se­re­de bra­si­li­a­ner Thi­a­go Cio­nek ef­ter alt at døm­me spil­le. Det vil va­e­re godt nyt for Dan­mark, der med de­res hø­je og ag­gres­si­ve pres vil kun­ne over­rump­le den of­te boldsik­re bras­ser-polak og fremtvin­ge fejl og far­li­ge si­tu­a­tio­ner. Ge­ne­relt vil Åge Ha­rei­des øn­ske om gen­pres va­e­re no­get, po­lak­ker­ne ik­ke har det godt med. Pres­set åb­ner dog for polsk kon­tra, så det skal bru­ges var­somt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.