Åge Ha­rei­des før­ste test

BT - - POLEN - DANMARK - MORTEN CRO­NE SE­JERS­BØL, BTs SPORT­S­CHEF

Å GE HA­REI­DE HAR stort set haft med­vind he­le vej­en fra sin an­sa­et­tel­se som dansk land­stra­e­ner og ind­til nu. Nord­man­den har ef­ter­ladt et ual­min­de­ligt sym­pa­tisk ind­tryk, og end­nu vig­ti­ge­re i li­ge ak­ku­rat den­ne sam­men­ha­eng er, at han og­så har bi­dra­get med en op­ti­mis­me i for­hold til dansk lands­holds­fod­bolds frem­tid ef­ter nog­le de­pri­me­ren­de år i Morten Ol­sens sid­ste tid.

Men med til hi­sto­ri­en hø­rer og­så, at Åge Ha­rei­des lands­hold i af­ten for al­ler­før­ste gang te­stes for al­vor, når det mø­der et polsk lands­hold, der er i rig­tig god for­fat­ning og langt bed­re end no­gen af de hid­ti­di­ge mod­stan­de­re, Dan­mark har stå­et over for un­der den nye land­stra­e­ner. FOLK, DER KAN hu­ske VM i 1974 og 1982, har set pol­ske lands­hold vin­de bron­ze to gan­ge med stjer­ner som Grze­gorz La­to og Zbig­niew Bo­niek, men si­den den­gang har det ik­ke va­e­ret bed­re, end det er i dag. Ved EM i som­mer måt­te Polen først for­la­de tur­ne­rin­gen i kvart­fi­na­len ef­ter et straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce­ne­der­lag til de se­ne­re eu­ro­pa­me­stre fra Portu­gal, og man be­hø­ver ik­ke va­e­re no­gen sa­er­lig fe­in­s­ch­meck­er­ty­pe for at ken­de spil­le­re som Ro­bert Lewan­dowski og Ar­ka­di­usz Mi­lik.

Åge Ha­rei­des hold fik en op­ti­mi­stisk de­but og en sejr på 2-1 over et svagt Island, der var langt fra EM-for­men den­gang i marts, men måt­te få da­ge se­ne­re se sig slå­et med 0-1 i Skot­land.

Si­den fulg­te en skuf­fen­de 2-2-kamp mod et bos­nisk Blands­hold på tra­e­nings­tu­ren til Ja­pan, in­den Chri­sti­an Erik­sen før­te an i en 4-0-slagt­ning af det dår­lig­ste bul­gar­ske lands­hold, jeg kan hu­ske at ha­ve set. Her spil­le­de Dan­mark dog og­så en vir­ke­lig god 2. halv­leg og vi­ste pra­e­cis som mod Island po­si­ti­ve of­fen­si­ve tak­ter.

Så fulg­te 5-0-sej­ren over Lie­ch­tenste­in (num­mer 182 på ver­dens­rang­li­sten), hvil­ket var god­kendt, men og­så ta­et på li­ge­gyl­digt, in­den der kom tre su­per­vig­ti­ge po­int i regn­ska­bet i det nye lands­holds før­ste vig­ti­ge kamp mod Ar­me­ni­en for godt en må­ned si­den. 1-0 i Par­ken ly­der ik­ke over­be­vi­sen­de, og sej­ren kun­ne va­e­re ble­vet smidt va­ek, da Jan­nik Vester­gaard til al­ler­sidst jok­ke­de i bol­den, men sand­he­den er, at Dan­mark spil­le­de en god kamp og bur­de ha­ve vun­det stør­re.

’’ Ta­ler vi om po­pu­la­ri­tet, er det min for­nem­mel­se, at lands­hol­det er styr­ket, si­den Åge Ha­rei­des over­ta­gel­se, og in­ter­nt ma­er­ker jeg en me­re op­ti­mi­stisk stem­ning end for ba­re et år si­den. Det er et lands­hold, der tror på, at det kan bli­ve til no­get

MIT SAM­LE­DE IND­TRYK er blan­det. Ta­ler vi om po­pu­la­ri­tet, er det min for­nem­mel­se, at lands­hol­det er styr­ket si­den Åge Ha­rei­des over­ta­gel­se, og in­ter­nt ma­er­ker jeg en me­re op­ti­mi­stisk stem­ning end for ba­re et år si­den. Det er et lands­hold, der tror på, at det kan bli­ve til no­get, og det er en grup­pe spil­le­re, der har det godt sam­men, og som al­le har end­nu me­re po­ten­ti­a­le, end det de hidtil har vist. Det er ta­lent­ful­de spil­le­re i go­de klub­ber med spil­le­tid på cv’et.

Men re­sul­ta­ter­ne forta­el­ler mig ik­ke ube­tin­get, at det kan kon­kur­re­re med lan­de­ne i sub­top­pen af Eu­ro­pa, så­dan som vi al­le sam­men ger­ne vil ha­ve, det skal kun­ne. Det får det chan­cen for at vi­se i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.