grun­de til polsk sejr

BT - - POLEN - DANMARK -

Ka­sa­hk­stan var en øjenåb­ner

POLEN HAR EN klar mis­sion om, at de skal vi­se, hvem der be­stem­mer i af­ten mod Dan­mark. Hol­det har le­vet på det go­de re­sul­tat den­ne EM-som­mer, hvor man nå­e­de kvart­fi­na­len og var ta­et på at gå vi­de­re mod Portu­gal, men ef­ter de smed en sik­ker 2-0-fø­ring mod ka­sak­her­ne og kun fik 2-2 i den før­ste VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp, skal de sa­et­te et ek­sem­pel. Og det gør de bedst på hjem­me­ba­ne.

Den stør­ste ta­lent­mas­se i over 20 år

POLSK FOD­BOLD VA­EL­TER i øje­blik­ket i ta­len­ter, der har mu­lig­he­den for at slå igen­nem på den helt sto­re sce­ne. Og for­skel­len fra tid­li­ge­re er, at spil­ler­ne rent fak­tisk får gen­nem­brud på A-lands­hol­det. Land­stra­e­ner Adam Nawal­ka rå­der over en vis po­r­tion ver­dens­stjer­ner i Lewan­dowski og Kry­chowi­ak, kry­dret af hårdt ar­bej­den­de folk samt un­ge ta­len­ter som Pi­o­tr Zi­el­in­ski, der i skyg­gen af Ar­ka­di­usz Mi­lik er slå­et igen­nem i Na­po­li. Det er po­tent for ti­den.

Hjem­me­ba­nen i Warszawa

ÅH GUD, HVOR er det en kli­ché. Og ja, det er det må­ske. Men 55.000-60.000 vil­de po­lak­ker kom­mer til at ska­be en in­tens stem­ning. De dan­ske spil­le­re prø­ver til dag­lig at spil­le for man­ge til­sku­e­re i Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en og AEres­di­vi­sio­nen, men hvor­dan re­a­ge­rer de på et dansk lands­hold med et for­holds­vis nyt sy­stem, nye af­ta­ler og ny tra­e­ner i Åge Ha­rei­de, når det bra­en­der på, og Polen og pu­bli­kum sa­et­ter tryk på?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.