Den dan­ske for­bin­del­se

Ro­bert Lewan­dowski har et helt spe­ci­elt for­hold til Dan­mark, som han i af­ten står over­for. For han var en­gang ved at druk­ne på en fe­rie hos sin ’dan­ske fa­mi­lie’

BT - - VM-KVALIFIKATION - AN­DET HJEM­LAND Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Det kan va­e­re, du har mødt ham uden at vi­de det. Det kan va­e­re, du har set ham le­ge i strand­kan­ten et sted i Dan­mark uden at ta­en­ke vi­de­re over det. Det ved man jo al­drig. Men du ved helt sik­kert, hvem han er, når du ta­en­der for fjern­sy­net i af­ten for at se Dan­mark ka­em­pe mod Polen i VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen i Warszawa.

Vi ta­ler om 28-åri­ge Ro­bert Lewan­dowski, Bay­ern Mün­chen­stjer­nen, en af ver­dens skar­pe­ste an­gri­be­re og Po­lens stør­ste stjer­ne.

Og hvor­for har du så må­ske set ham i en strand­kant i Dan­mark? For­kla­rin­gen er, at ver­dens­stjer­nen har en helt spe­ci­el for­bin­del­se til Dan­mark, da fle­re med­lem­mer af hans fa­mi­lie bor i lan­det.

BT har va­e­ret i kon­takt med an­gri­be­rens fa­mi­lie­med­lem­mer i Dan­mark. De forta­el­ler, at de er me­get stol­te af Lewan­dowskis be­drif­ter, men de har ik­ke øn­sket at del­ta­ge i den­ne ar­ti­kel.

Vild med dan­ske trø­jer

Hvis du som dan­sker no­gen­sin­de har haft en hed drøm om at se Ro­bert Lewan­dowski hi­ve den dan­ske lands­hold­strø­je over ho­ve­d­et, så har der fak­tisk va­e­ret syn for sa­gen.

For det ta­et­te for­hold med Dan­mark be­tød at man i den pol­ske lands­holds­spil­lers barn­dom, tit kun­ne fin­de ham kla­edt i en dansk lands­hold­strø­je. An­gri­be­ren sik­re­de sig gen­nem sin barn­dom fle­re dan­ske trø­jer, som han ifør­te sig, mens fod­bold­be­gej­strin­gen hos den pol­ske stjer­ne vok­se­de i en ung al­der. Ved en en­kelt fa­stelavn hjem­me i Polen ifør­te Ro­bert Lewan­dowski sig for ek­sem­pel den dan­ske lands­holds­dragt fra EM i 1992.

Var na­er druk­net i Dan­mark

Fak­tisk er Ro­bert Lewan­dowskis for­hold med Dan­mark så ta­et, at han som barn of­te var på fe­rie i Dan­mark om som­me­ren. Og det er her, vi kom­mer til­ba­ge til strand­kan­ten. For det var en­gang ved at gå helt galt for den den­gang kom­men­de fod­bold­spil­ler.

Søste­ren Mi­le­na måt­te kom­me Ro­bert til undsa­et­ning.

»En­gang un­der en fe­rie i Dan­mark red­de­de hun hans liv. Det var Ro­berts før­ste rej­se til ud­lan­det. Han le­ge­de med en bold og røg igen og igen un­der van­det. På det tids­punkt kun­ne han end­nu ik­ke svøm­me. Mi­le­na hop­pe­de hur­tigt i van­det og red­de­de ham op,« forta­el­ler Ro­bert Lewan­dowskis mor, Iwo­na, i bo­gen ’Ro­bert Lewan­dowski – Den vir­ke­li­ge hi­sto­rie’ fra 2013.

Søste­ren hu­sker og­så selv epi­so­den i de­tal­jer og forta­el­ler, at hun og Ro­bert den dag i dag kan gri­ne af epi­so­den fra den dan­ske strand­kant på trods af de al­vor­li­ge om­sta­en­dig­he­der.

»Han hop­pe­de he­le ti­den ef­ter bol­den i van­det. Han hyg­ge­de sig med det, men han op­da­ge­de ik­ke, at det plud­se­lig blev dybt. Han hop­pe­de, og li­ge ef­ter var han va­ek. Jeg tror, jeg var den ene­ste, der så det, så jeg re­a­ge­re­de hur­tigt uden at ta­en­ke me­get over det og hop­pe­de i van­det. I dag gri­ner vi af, at jeg red­de­de hans liv,« ly­der det fra søste­ren i bo­gen.

BT har for­søgt få en kommentar fra Lewan­dowski selv – via hans agent, Cezary Ku­charski – om sit for­hold til Dan­mark, epi­so­den i strand­kan­ten og de dan­ske lands­hold­strø­jer, men det er desva­er­re ik­ke lyk­ke­des.

I af­ten er det dog helt sik­kert den pol­ske lands­hold­strø­je, han end­nu en­gang hi­ver over ho­ve­d­et. Med en klar mis­sion om at sa­en­ke Dan­mark og da­em­pe de dan­ske VM-håb.

’’ Han hop­pe­de he­le ti­den ef­ter bol­den i van­det. Han hyg­ge­de sig med det, men han op­da­ge­de ik­ke, at det plud­se­lig blev dybt. Han hop­pe­de, og li­ge ef­ter var han va­ek Mi­le­na Lewan­dowski, Ro­berts sø­ster

PRIVATFOTO/BO­GEN: ’RO­BERT LEWAN­DOWSKI – DEN VIR­KE­LI­GE HI­STO­RIE’ (2013)

• I en tid­lig al­der var det fod­bol­den, der fa­sci­ne­re­de Ro­bert Lewan­dowski. Her er han kla­edt ud ud som fod­bold­spil­ler til fa­stelavn. Og så pas­ser Danmarks dragt fra tri­um­fen ved EM i 1992 per­fekt til lejligheden. Den pol­ske Flem­m­ing Povls­en fra top til tå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.