Kvin­den som ka

BT - - NYHEDER -

NY KON­FRON­TA­TION ud­talt sig kon­tro­ver­si­elt om bl.a. me­xi­ca­ne­re og ame­ri­kan­ske mus­li­mer, si­ger Niels Bjer­re-Poul­sen, lek­tor ved Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Vi­deo­en vil bli­ve ram­men om de­bat­ten. Mil­li­o­ner af men­ne­sker har den i frisk erin­dring, og hav­de det va­e­ret en for­ta­lel­se, kun­ne man må­ske se gen­nem fin­gre med det, men det her er jo så­dan, Trump sand­syn­lig­vis ly­der uden mi­kro­fon på,« si­ger Niels Bjer­re-Poul­sen, der me­ner, at de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton vil ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen til at stik­ke kni­ven ind, hvor det gør al­ler­mest ondt.

»Hun vil helt sik­kert ud­nyt­te det. Jeg tror, Cl­in­ton vil bru­ge sam­me tak­tik som sidst. Hun vil pro­vo­ke­re Trump til at va­e­re, som han er. Før den før­ste de­bat var der spe­ku­la­tio­ner om, at han kun­ne frem­stå helt an­der­le­des end hans ry, men Cl­in­ton fik ham pro­vo­ke­ret der­hen, hvor hun ger­ne vil­le.«

Kort ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen lag­de Do­nald Trump selv en vi­deo ud, hvor han kom­mer med en und­skyld­ning for si­ne ud­ta­lel­ser. Men det er na­ep­pe nok, me­ner USA-ana­ly­ti­ker Mads Fug­le­de.

»Trump vil uden tvivl ta­be va­el­ge­re på det her. Isa­er kvin­de­li­ge va­el­ge­re vil nok sy­nes, det er gra­en­se­over­skri­den­de ad­fa­erd, og han vil få sva­ert ved at for­kla­re det til kvin­der­ne,« si­ger Mads Fug­le­de.

Der­for skal den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat bru­ge de­bat­ten på of­fent­ligt at und­skyl­de igen, me­ner han.

»Va­el­ger­ne kan godt li­de und­skyld­nin­ger, og selv om han har und­skyldt, skal han gø­re det igen. Han skal hånd­te­re den her sag, for den kan øde­la­eg­ge hans drøm om at bli­ve pra­esi­dent. Cl­in­ton vil bru­ge al­le si­ne kra­ef­ter på at vi­se, at hun al­drig kun­ne fin­de på at si­ge så­dan no­get,« si­ger Mads Fug­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.