Pi­lo­ten slap ud med chok og brandsår

BT - - NYHEDER -

NØDLANDING fly­et og får fly­et ned igen. Her kna­ek­ker no­get af lan­dings­stel­let, og fly­et bry­der i brand, og det er bra­endt helt ud,« si­ger han.

Fly­et lan­de­de uden pro­ble­mer på en lil­le pri­vat fly­ve­plads mel­lem Hor­sens og Bra­edstrup, før det brød i brand. Bra­end­te, før han slap ud Der var ik­ke an­dre per­so­ner om bord end pi­lo­ten, som umid­del­bart la­der til at va­e­re okay, forta­el­ler Svend Pe­der­sen:

»Han var sta­dig i fly­et, da der gik ild i det. Han er ble­vet let­te­re for­bra­endt, og der­for er han ble­vet kørt til ska­destu­en i Hor­sens, så de li­ge kan kig­ge på ham. Selv­føl­ge­lig var han lidt cho­ke­ret, men vi kun­ne sag­tens ta­le med ham,« forta­el­ler vagt­che­fen.

Hel­dig­vis var der ik­ke no­gen på land­jor­den, der kom no­get til.

Svend Pe­der­sen ved dog ik­ke, hvad der pra­e­cis er sket i fly­et, og hvor­for det brød i brand. Sa­gen er nu over­gi­vet til Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen, som skal for­sø­ge at fin­de år­sa­gen til ulyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.