Af­slø­rer 13 fejl før Pa­ris-an­greb

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Bel­gisk po­li­ti over­hør­te og over­så 13 spor, der må­ske kun­ne ha­ve af­slø­ret de ji­ha­di­ster, som i novem­ber sid­ste år an­greb Pa­ris med 130 dødsof­re til føl­ge. Det frem­går af en in­tern po­li­tirap­port, som den bel­gi­ske avis De Ti­jd brin­ger op­lys­nin­ger fra.

Iføl­ge rap­por­ten hav­de po­li­ti­et al­le­re­de i fe­bru­ar 2015 ad­gang til te­le­fo­n­op­ta­gel­ser, som for­bandt Sa­lah Ab­des­lam – den for­modet ene­ste over­le­ven­de fra an­gre­be­ne 13. novem­ber 2015 i Pa­ris – til an­dre ji­ha­di­ster.

Der blev ba­re ik­ke ta­get hånd om dis­se, skul­le det vi­se sig, vig­ti­ge in­for­ma­tio­ner. Det skyld­tes man­gel på ef­ter­for­ske­re, slut­ter rap­por­ten iføl­ge De Ti­jd. Spild­te mu­lig­he­der­ne Man­gel på mand­skab var år­sag til seks af de 13 for­pas­se­de chan­cer, hed­der det.

En fo­re­spørgsel fra span­ske myn­dig­he­der på Sa­lah Ab­des­lams ae­l­dre bror Bra­him Ab­des­lam blev og­så over­hørt. Bra­him hav­de va­ek­ket spa­ni­er­nes in­ter­es­se med et be­søg i lan­det i marts 2015.

Ot­te må­ne­der se­ne­re spra­eng­te han sig selv i luf­ten på en café i Pa­ris.

Po­li­ti­et har og­så etab­le­ret for­bin­del­se mel­lem Sa­lah Ab­des­lam og fle­re af de in­vol­ve­re­de i bom­be­an­greb i Bruxel­les 22. marts i år.

Han bo­e­de i Mo­len­be­ek-kvar­te­ret i Bruxel­les.

Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­gre­be­ne i Pa­ris og i Bruxel­les.

Fle­re af avi­sens la­ek fra rap­por­ten har al­le­re­de va­e­ret frem­me i na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le me­di­er. De Ti­jd skri­ver, at alt ind­hol­det i rap­por­ten nu er lagt frem.

Rap­por­ten skal be­hand­les af en kom­mis­sion i det bel­gi­ske par­la­ment. Kom­mis­sio­nen skal se på, hvor­dan myn­dig­he­der­ne bed­re kan for­hin­dre ter­r­or­an­greb i Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.