Rekord-jagt i Dy­re­ha­ven

BT - - NYHEDER -

vin­de sin tred­je sejr sit fa­vo­rit­løb. Han var sid­ste år 21 se­kun­der fra Hen­rik Jør­gen­sens rekord.

»Det er mit før­ste løb ef­ter Rio, og jeg er lidt usik­ker på, hvor jeg står. Jeg hå­ber, jeg kan lø­be hur­ti­ge­re end sid­ste år. Vej­ret spil­ler og­så ind,« si­ger en for­vent­nings­fuld Ab­di Hakin Ulad.

Han er stor­fa­vo­rit til sej­ren og er indstil­let på, at han kom­mer til at lø­be na­e­sten he­le lø­bet ale­ne. Slår den gam­le mile­pa­el Hos kvin­der­ne bli­ver det en ben­hård fight mel­lem den for­sva­ren­de ’Dron­ning af Dy­re­ha­ven’ Syl­via Ki­be­ren­ge, OL-del­ta­ge­ren An­na-Emi­lie Møl­ler og Sa­ra Sig Møl­ler.

Syl­via Ki­be­ren­ge var i 2015 blot ot­te se­kun­der fra Dor­te Vi­b­jergs 18 år gam­le rekord og er gå­et sta­er­kt frem si­den. Un­der­stre­get med hen­des over­ra­sken­de sejr over 10 ki­lo­me­ter for to uger si­den i det be­røm­te og sta­er­kt ku­pe­re­de sven­ske Li­dingöl­op­pet. Kø­ge-lø­be­ren slog de etio­pi­ske fa­vo­rit­ter og ind­kas­se­re­de 20.000 sven­ske kr.

»Det bli­ver en spa­en­den­de og hård kamp om sej­ren i Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Syl­vi­as for­del er la­eng­den (13,3 ki­lo­me­ter, red.). An­na-Emi­lie Møl­lers styr­ke er hen­des hur­tig­hed. Jeg tror, vi ser en ny rekord,« si­ger Er­ling Worm, Syl­via Ki­be­ren­ges mand og tra­e­ner.

Det 19-åri­ge su­per­ta­lent An­naE­mi­lie Møl­ler fik lidt af et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud i Rio de Ja­neiro, hvor hun med ti­den 9.32.68 skar over ot­te se­kun­der af sin dan­ske rekord på 3.000 me­ter for­hin­dring. Ef­ter OL har hun vun­det DM-guld på 800 me­ter og 1.500 me­ter og im­po­ne­ret på 3.000 me­ter i Za­greb.

»Jeg er ble­vet nr. 3 i Dy­re­ha­ven de se­ne­ste to år (PR 46.26, red.), men er i bed­re form nu. Ere­mi­ta­ge­lø­bet er et løb, jeg ger­ne vil vin­de. Om der bli­ver sat løbs­re­kord, er sva­ert at si­ge. Det af­ha­en­ger me­get af vej­ret,« si­ger figh­te­ren fra Blovstrød Lø­ver­ne.

An­na-Emi­lie Møl­ler tra­e­nes af den tid­li­ge­re ma­ra­ton­stjer­ne Ker­sti Jakob­sen. Hun ka­rak­te­ri­se­rer ele­vens form som ’su­per­god’.

»An­na er klart bed­re end sid­ste år og har for­bed­ret sig mar­kant på de kor­te­re di­stan­cer. Det er sva­ert at si­ge i dag, på hvil­ke di­stan­cer hun har det stør­ste po­ten­ti­a­le,« si­ger Ker­sti Jakob­sen. Af­gang klok­ken 11 Det tred­je top­navn hos kvin­der­ne er 2012-vin­de­ren og de sid­ste to års to­er: Sa­ra Sig Møl­ler.

Sko­v­fo­ged og skyt­te Tor­ben Chri­sti­an­sen star­ter E-lø­bet kl. 11.00 for fo­den af bak­ken ved Fortu­nen.

BTs sølv­fa­de til vin­der­ne over­ra­ek­kes af che­fre­dak­tør Karl Erik Stou­gaard, og tra­di­tio­nen tro bli­ver der lod­tra­ek­ning blandt lø­ber­ne om et Cho­pard-hals­smyk­ke fra Sten­strup Wat­ches & Jewel­le­ry på Strø­get til en va­er­di af 18.880 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.