Ma­fi­a­en tra­ek­ker nord­på mod pen­ge­ne

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

DEN SID­STE DAG i sep­tem­ber tik­ke­de der to nyhe­der ind på min ska­erm, som på hver sin må­de do­ku­men­te­rer ten­den­sen. To be­røm­te ma­le­ri­er af den hol­land­ske ma­ler Vin­cent van Gogh, der i 2002 blev stjå­let i Am­ster­dam, blev ef­ter en stor­stilet po­li­ti­ak­tion fun­det i en la­de hos Ca­mor­ra-ma­fi­en uden­for den sy­di­ta­li­en­ske by Na­po­li. Sam­me dag kom det frem, at to ita­li­en­ske virk­som­he­der er ble­vet po­li­ti­an­meldt for at ha­ve trans­por­te­ret ko­kain i stør­re stil fra Ita­li­en til byg­ge­plad­ser i Dan­mark. Iføl­ge an­mel­del­sen fo­re­gik smug­lin­gen i last­bi­ler til det me­tro­byg­ge­ri, som ita­li­en­ske virk­som­he­der er un­der­le­ve­ran­dø­rer til. Bag­ma­en­de­ne kom­mer an­gi­ve­ligt fra ’Ndranghe­ta’-ma­fi­a­en i Vero­na, og desti­na­tio­nen var en byg­ge­plads ved Sor­te­dams­sø­en på Øster­bro. I hjer­tet af Kø­ben­havn. Der er end­nu ik­ke hånd­fa­ste be­vi­ser, men We­e­ken­da­vi­sens kil­der i Vero­na me­ner, at dan­sker­ne bør ’va­e­re be­kym­re­de’. TO SEPARATE NYHE­DER, der forta­el­ler den sam­me hi­sto­rie. At ma­fi­a­en har be­va­e­get sig fra de sy­di­ta­li­en­ske lands­by­er, fra Si­ci­li­ens smuk­ke og bar­ske land­ska­ber, fra Na­po­lis og Ba­ris slum, fra Vero­nas skøn­hed - og nord­på. Ik­ke ba­re til det ri­ge Nor­di­ta­li­en, hvor ma­fi­a­en tak­ket va­e­re Sil­vio Ber­lusco­ni og an­dre har haft go­de va­ekstvil­kår i en del år, men op gen­nem EU-lan­de­ne Hol­land, Bel­gi­en, Tys­kland og nu og­så Dan­mark. Ma­fi­a­en er van­dret fra det syd­li­ge Ita­li­en til det nord­li­ge Eu­ro­pa. Derop, hvor pen­ge­ne er. Og de for­skel­li­ge ma­fi­a­grup­per har ud­nyt­tet EUs gra­en­se­lø­se in­dre mar­ked. Det er en kends­ger­ning. I JOUR­NA­LI­STEN MOR­TEN Bei­ters bog fra som­me­ren 2016 ’Ma­fi­a­en kom­mer’ be­skri­ves, hvor­dan man fra of­fi­ci­el si­de na­eg­te­de, at ma­fi­a­en var ble­vet mo­der­ne. Men den har flyt­tet sig. Li­ge­som pal­mer­ne. I man­ge år har man talt om, at pal­me­gra­en­sen ryk­ker sig. At det kli­ma, som pal­men kan le­ve i, kon­stant ryk­ker sig nord­på. 500 me­ter om året. Det sam­me gør ma­fi­a­en. Usyn­ligt - og i et langt hø­je­re tem­po. I man­ge år na­eg­te­de man, at ma­fi­a­en og­så var i Mila­no, men det har bå­de be­bo­e­re og po­li­ti­ke­re nu er­kendt. Man na­eg­te­de, at ma­fi­a­en hav­de bo­sat sig i Tys­kland. Li­ge ind­til et blo­digt ma­fi­a­op­gør ram­te Du­is­burg, hvor seks ma­end blev lik­vi­de­ret. Si­den den dag har man for­stå­et, at ma­fi­a­bos­ser­nes søn­ner har få­et ud­dan­nel­se og fi­ne tit­ler og nu ge­ba­er­der sig på de bo­ne­de gul­ve. Hvid­va­sker pen­ge og in­ve­ste­rer i EU-pro­jek­ter. De LASSE ELLEGAARD smug­ler sta­dig narko, men prø­ver i øv­rigt at hol­de sig fra de me­re blo­di­ge voldsor­gi­er. Som lik­vi­de­rin­ger på åben ga­de. Det ska­ber for me­get op­ma­er­k­som­hed.

Vi vil ger­ne ha­ve et hint na­e­ste gang, når der er last­bi­ler med ko­kain på vej fra Ita­li­en til Øster­bro

EU­RO­PA LIG­GER HEN som en enorm pra­e­rie, der ba­re ven­ter på at bli­ve ind­ta­get af ma­fi­a­en, si­ger ma­fi­a­ja­e­ge­ren Ni­co­la Grat­te­ri i bo­gen. Nog­le po­li­ti­ke­re vil på­stå, at det er EUs skyld, det he­le. At det (na­e­sten) gra­en­se­lø­se samfund ik­ke kun frem­mer flygt­nin­ge­strøm­me og ter­ror, men og­så or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet. Det er en alt for sim­pel for­kla­ring. Det in­dre mar­ked er kom­met for at bli­ve og er en for­ud­sa­et­ning for fri han­del og vel­stand. Til gen­ga­eld står Dan­mark ek­stremt svagt, når det ga­el­der be­ka­em­pel­sen af or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet fra 1. maj 2017. Fra den da­to er Dan­mark na­er­mest for­svars­løst, for­di vi ef­ter vo­res nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen i de­cem­ber 2015 ik­ke er med i det vig­ti­ge po­li­ti­sam­ar­bej­de i Eu­ro­pol. DER ER MAN­GE grun­de til, at vi igen skal til­ba­ge i det sam­ar­bej­de. Ter­ror og flygt­nin­ge, for at ba­re at na­ev­ne to. Og så vil vi me­get ger­ne ha­ve et hint na­e­ste gang, der er last­bi­ler på vej fra Ita­li­en til Øster­bro med la­sten fuld af ko­kain...

3. ok­to­ber

HVAD ER PRO­BLE­MET?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.