Q-POWER

BT - - DEBAT -

hø­je­re grad tør vi­se stil og per­son­lig­hed end ma­end, og den ev­ne til at kom­bi­ne­re bå­de den ana­ly­ti­ske og den fø­lel­ses­ma­es­si­ge del har gi­vet dem en for­del, for­di det er så vig­tigt et red­skab i for­hold til at fan­ge se­er­ne og lyt­ter­ne,« si­ger Pal­le St­ef­fen­sen.

Iføl­ge Mi­cha­el Dyr­by, nyheds­di­rek­tør på TV2 fra 2002 til 2015, så kan an­tal­let af kvin­de­li­ge kor­re­spon­den­ter for­kla­res gan­ske sim­pelt: Der er kom­met man­ge fle­re kor­re­spon­den­ter på DR og TV2.

Han har selv va­e­ret med til at an­sa­et­te og ud­va­el­ge man­ge af de kvin­der, der i dag to­ner frem på tv-ska­er­men, og det kra­e­ver isa­er to ting, si­ger han.

»Det kra­e­ver de­di­ka­tion og ved­hol­den­hed, for bag en­hver kor­re­spon­dent står der ti-ty­ve ma­end og kvin­der, der ger­ne vil ha­ve de­res stil­lin­ger, så det er, for­di de er ham­mer­dyg­ti­ge. Ul­la (Ter­kel­sen, red.) har så va­e­ret fo­re­gangskvin­de på bil­le­det af, at kvin­der alt­så og­så kan be­sid­de så­dan­ne stil­lin­ger,« si­ger Mi­cha­el Dyr­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.