Ul­la Ter­kel­sen

BT - - DEBAT -

DRs Eu­ro­pa-kor­re­spon­dent An­na Gaars­lev.

Den ud­la­eg­ning gen­ken­der Lasse Jen­sen, tid­li­ge­re USA-kor­re­spon­dent for DR.

»Selv da jeg blev kor­re­spon­dent i 1979, an­så man det for op­sigtsva­ek­ken­de, at en 31-årig mand­lig jour­na­list blev kor­re­spon­dent. Det var for­be­holdt nog­le få, mod­ne, di­sting­ve­re­de mand­li­ge jour­na­li­ster. Med Ul­la Ter­kel­sen og til dels og­så Met­te Fugl kom der nog­le for­bil­le­der for de nye, un­ge kvin­de­li­ge jour­na­li­ster,« si­ger Lasse Jen­sen.

Han frem­ha­e­ver og­så, at der med TV2 plud­se­lig er kom­met man­ge fle­re kor­re­spon­dents­til­lin­ger at ka­em­pe om, og de to ting har sam­men ba­net vej­en for en helt ny ge­ne­ra­tion af kvin­de­li­ge jour­na­li­ster.

»Jeg kan hu­ske, at jeg in­ter­viewe­de Puk Dams­gård i mid­ten af 00’er­ne, og hun sag­de al­le­re­de den­gang, at hun skul­le va­e­re Mel­le­møst-kor­re­spon­dent for DR. Bå­de Puk, Si­mi Jan og Ma­til­de Ki­mer er van­vit­tigt am­bi­tiø­se, og de kom­mer fra en ge­ne­ra­tion, hvor der ik­ke har va­e­ret de sam­me bar­ri­e­rer som i 60’er­ne og 70’er­ne,« si­ger Lasse Jen­sen. Ny, sta­erk ge­ne­ra­tion Lo­ne Kühl­mann, der i 70’er­ne og 80’er­ne var stu­di­e­va­ert på TV-Avi­sen og uden­rigsjour­na­list i DR, me­ner hel­ler ik­ke, at ud­vik­lin­gen skyl­des li­ge­stil­lings­hen­syn.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er se­ri­ø­se le­de­re i me­di­e­bran­chen, som vil bra­en­de en så stor stil­ling af på en kvin­de, ba­re for­di hun ser sød ud. Der er ge­ne­relt kom­met fle­re kvin­der i me­di­e­bran­chen, og så er det klart, at nog­le af dem bli­ver kor­re­spon­den­ter, for det er en stil­ling, man­ge jour­na­li­ster drøm­mer om,« si­ger hun.

Men hvad er det så, de kan, kvin­der­ne? Spør­ger man Pal­le St­ef­fen­sen, så lig­ger en del af sva­ret i ev­nen til at for­mid­le nyhe­der­ne.

»I dag kra­e­ver det stor per­son­lig­hed og forta­el­le­ev­ne at tra­en­ge igen­nem me­di­e­bil­le­det, og det er man­ge kvin­der dyg­ti­ge til på en an­den må­de end ma­end. Hvor ma­end i man­ge år har re­pra­e­sen­te­ret en me­re tør, ana­ly­tisk del af kor­re­spon­den­tens ar­bej­de, så sy­nes jeg, at kvin­der­ne i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.