Is­la­misk par­ti vin­der val­get i Ma­rok­ko

BT - - DEBAT -

Det re­ge­ren­de re­li­gi­øse par­ti i Ma­rok­ko har vun­det par­la­mentsval­get, med­del­er in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i det nord­afri­kan­ske lands ho­ved­stad Ra­bat. Det be­ty­der, at det mo­de­ra­te Is­la­misk Ret­fa­er­dig­hed og Ud­vik­ling (PJD) og­så er det stør­ste par­ti i par­la­men­tet ef­ter fre­da­gens par­la­mentsvalg.

Par­ti­et har vun­det 125 af de 395 plad­ser, vi­ser slut­re­sul­ta­tet iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reuters. Det me­re li­be­ra­le par­ti PAM, som reg­nes for at stå kon­ge­hu­set na­er, får 102 plad­ser, mens Istqlal - par­ti­et, der hi­sto­risk stod i spid­sen for kam­pen for uaf­ha­en­gig­hed af Frank­rig - har vun­det 46 man­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.