En mon­ster suc­ces

BT - - KULTUR -

MUSICAL på Dis­ney-klas­si­ke­ren ’Klok­ke­ren fra No­tre Da­me’, hvor 3/4 af bil­let­ter­ne al­le­re­de er solgt.

Uden­for er det sen­som­mer og sta­dig varmt i lae for en kølig nor­dø­sten­vind. In­den­for i den tid­li­ge­re ka­ser­ne i Fre­de­ri­cia er det koldt. Ik­ke hvad tem­pe­ra­tu­ren an­går, men stem­nin­gen er for­knyt og fø­lel­ses­la­det.

Hol­det i det mid­ler­ti­di­ge øve­rum i den gam­le ka­ser­ne­byg­ning er nå­et til det sted i ’Klok­ke­ren fra No­tre Da­me’, hvor si­gø­j­ner­pi­gen Es­me­ral­da af­ven­ter sin hen­ret­tel­se.

Ko­ret syn­ger klok­ke­rent om klok­ke­ren. Me­lo­di­er­ne er skru­et så pro­fes­sio­nelt sam­men, at fle­re kor­med­lem­mer må ka­em­pe med tå­rer­ne. Selv­om de har sun­get par­ti­et ad­skil­li­ge gan­ge tid­li­ge­re.

»Mu­sik­ken er skre­vet af nog­le me­get ’on­de’ men­ne­sker, der ved, hvor­dan mu­sik på­vir­ker folks fø­lel­ser. Der er nog­le fan­ta­sti­ske kor­sat­ser. Vi har af­talt, at det ga­el­der om at få tu­det fa­er­dig in­den pre­mi­e­ren,« si­ger sku­e­spil­le­ren Mads M. Ni­el­sen med et grin. Et go­tisk tre­kants­dra­ma Han spil­ler rol­len som Qu­a­si­mo­dos tve­ty­di­ge va­er­ge Frol­lo.

Det er langt­fra før­ste gang, Vi­ctor Hu­gos hi­sto­rie om Qu­a­si­mo­do, der bor i top­pen af No­tre Da­me, brin­ger fø­lel­ser­ne frem.

Al­le­re­de i sin sam­tid var det go­ti­ske tre­kants­dra­ma mel­lem Qu­a­si­mo­do, Es­me­ral­da og Frol­lo et lit­te­ra­ert hit.

Hol­lywood hav­de kun ek­si­ste­ret i få år, før film­folk så mu­lig­he­der­ne i hi­sto­ri­en, der rum­mer så man­ge gen­ken­de­li­ge men­ne­ske­li­ge vink­ler - plus en god po­r­tion uhyg­ge og stem­nings­fyld­te pa­ri­ser­bil­le­der.

I 1996 kom Dis­neys teg­ne­films­ver­sion, der bl.a. af­fød­te spørgs­må­let: ’Hvor­for kan men­ne­sker va­e­re så on­de?’ fra over­teg­ne­des den­gang seksår­i­ge dat­ter. Den solg­te 436.000 bi­o­graf­bil­let­ter ale­ne i Dan­mark.

Umid­del­bart er der langt fra Shu-bi-dua i 70er­nes og 80er­nes mu­si­kal­ske dan­ske fol­ke­køk­ken til 1830er­nes da­e­mo­ni­ske Pa­ris.

Fre­de­ri­cia Te­a­ter har et sa­er­ligt sam­ar­bej­de med Dis­ney The­a­tri­cal Pro­ductions, der gør det mu­ligt med eu­ro­papre­mi­e­ren på den­ne mu­si­cal­ver­sion af ’Klok­ke­ren fra No­tre Da­me’.

Den har va­e­ret op­sat i Ber­lin for 18 år si­den, men det var i en an­den ver­sion. En lil­le ver­denspre­mi­e­re På en må­de er det en ver­denspre­mi­e­re i og med, at den som den før­ste la­der tek­no­lo­gi­en gå hånd i hånd med forta­el­lin­gen.

»Vi be­gyn­der al­tid med at spør­ge os selv: ’Hvad skal der til for at forta­el­le den­ne hi­sto­rie?’. Vi ser os ik­ke til­ba­ge - som i at ta­en­ke: ’Nu la­ve­de vi Alad­din og Shu-bi-dua, og hvor­dan føl­ger vi så op på det?’.

Ef­ter at ha­ve set mu­si­ca­len i USA fik jeg lyst til at la­de hi­sto­ri­en bra­ge me­re ud i sa­len, end den gjor­de det, der­for in­ve­ste­rer vi i et nyt, dyrt ly­dan­la­eg,« si­ger te­a­ter­di­rek­tør Sø­ren Møl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.