Da sølv­ske­en røg ud

Ka­rin Co­hr Lützen

BT - - SONDAG -

I25 år har hun ta­get til­løb til at forta­el­le hi­sto­ri­en om sin fa­mi­lie og dens over 100 år gam­le fa­mi­lie­e­je­de og -drev­ne virk­som­hed. For Ka­rin Co­hr Lützen vid­ste godt, at hi­sto­ri­en er en blan­ding af Ma­ta­dor og Dal­las. Fyldt med in­tri­ger, mis­un­del­se, sinds­sy­ge og magt­be­ga­er, der split­te­de en fa­mi­lie i to stri­den­de par­ter. Hun hav­de nu ik­ke tro­et, at hun vil­le bli­ve ka­stet ud i så sva­e­re sja­ele­kva­ler i sin sø­gen ef­ter fa­mi­li­en og fir­ma­et C.M. Co­hrs Sølvva­re­fa­briks hi­sto­rie.

Den 64-åri­ge hi­sto­ri­ker måt­te gå på kom­pro­mis med sin egen moral i jag­ten på op­lys­nin­ger om det ha­e­der­kro­ne­de fa­mi­lie­fir­mas for­lis. Et fir­ma, der i sin stor­heds­tid fra 1930er­ne til 1950er­ne be­ska­ef­ti­ge­de over 350 an­sat­te.

Der­for bed hun ho­ve­d­et af al skam, tog en dyb indån­ding og la­e­ste sin fransk­fød­te mors dag­bø­ger. Det skul­le vi­se sig, at mo­de­rens pri­va­te skri­ve­ri­er gav en del svar på, hvor­for det gik, som det gjor­de.

»Jeg var nødt til at gø­re det, for­di be­sty­rel­ses­pro­tokol­len med re­fe­ra­ter fra mø­de­r­ne ik­ke fin­des la­en­ge­re. Jeg ta­enk­te, at min far måt­te ha­ve for­talt hen­de, hvad der var sket på mø­de­r­ne,« forta­el­ler Ka­rin Co­hr Lützen.

Hun har og­så ta­get tu­ren rundt til fa­mi­lie­med­lem­mer, der har stå­et på hver sin si­de i fa­mi­li­ens op­gør, for at hø­re, hvad de sy­nes om, at hun forta­el­ler fa­mi­li­ens dra­ma­ti­ske hi­sto­rie.

»Al­le har ment, at det vil va­e­re spa­en­den­de. Isa­er dem fra min ge­ne­ra­tion, der ger­ne vil­le vi­de, hvad der egent­lig ske­te, og hvor­for det gik, som det gjor­de. Mens de gam­le, som kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.