Af mun­den

BT - - SONDAG -

’’

hu­ske ska­er­myds­ler­ne, sag­de: Du be­hø­ver vel ik­ke at skri­ve om al­ting,« forta­el­ler Ka­rin Co­hr Lützen

Kam­pen om ar­ve­søl­vet

Ol­de­bar­net til grund­la­eg­ge­ren af C.M. Co­hrs Sølvva­re­fa­brik, der selv blev født med en sølv­ske i mun­den, men som mi­ste­de alt, har nu skre­vet sin sla­egtskrø­ni­ke ’Ar­ve­søl­vet’.

Det er forta­el­lin­gen om en svun­den tid, hvor pi­ger som no­get selv­føl­ge­ligt sam­le­de på 12 af hvert i sølv til de­res ud­styr. Hvor by­ens før­en­de da­mer gik på vi­sit hos hin­an­den, og ma­en­de­ne le­de­de sto­re fa­mi­lied­rev­ne virk­som­he­der og sad i klub­ber som Ro­tary el­ler by­rå­det. Og det er hi­sto­ri­en om, hvor­dan en lang ra­ek­ke af dis­se – en ef­ter en – måt­te op­gi­ve ae­v­red og luk­ke. Bå­de på grund af mang­len­de ef­ter­spørgsel på de­res pro­duk­ter, og for­di fle­re af dem blev ramt af ’Bud­den­brook syn­dro­met’ (te­o­ri­en om, at tred­je ge­ne­ra­tion af en sel­f­ma­de mand of­te ik­ke for­mår at dri­ve fa­mi­lie­fir­ma­et vi­de­re, red.).

Men hi­sto­ri­en er og­så Ka­rin Co­hr Lützens be­ret­ning om sin fa­mi­lie i tre ge­ne­ra­tio­ner. Hvor søn­ner, svi­ger­søn­ner og bør­ne­børn stod for le­del­sen af Co­hrs Sølvva­re­fa­brik. Det skab­te splid, split­tel­se og mis­un­del­se in­ter­nt i fa­mi­li­en. Og pro­ble­mer i ae­g­te­ska­ber­ne. Det blev Ka­rin Co­hr Lützen og­så klar over, da hun la­e­ste i sin mors dag­bø­ger.

»På den må­de så jeg, hvor død­tra­et hun var af fa­brik­ken og al­le dens pro­ble­mer. Men jeg var og­så nødt til at va­e­re pro­fes­sio­nel og la­de va­e­re med at bli­ve for­na­er­met over no­get, hun hav­de skre­vet om mig,« re­flek­te­rer for­fat­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.