F

BT - - SONDAG -

ryg­ten for at mi­ste. Det er den fø­lel­se, adop­tiv­fora­el­dre ri­si­ke­rer at sid­de til­ba­ge med, når de­res børn rej­ser ud på jagt ef­ter de bi­o­lo­gi­ske rød­der.

For hvad sker der, når ens søn el­ler dat­ter ven­der hjem med kuf­fer­ten fuld af op­le­vel­ser ef­ter det før­ste mø­de med den bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie?

Louise Svend­sen, der er rå­d­giv­nings­ko­or­di­na­tor i Adop­tion og Samfund, for­står godt, at det kan va­e­re sva­ert for nog­le adop­tiv­fora­el­dre, når adop­te­re­de går på jagt ef­ter de­res rød­der.

»Man kan som adop­tiv­fora­el­dre fø­le sig kas­se­ret. Fo­re­stil­lin­gen om, at der ik­ke la­en­ge­re er brug for én, når den bi­o­lo­gi­ske far el­ler mor er fun­det, kan va­e­re sva­er at ka­pe­re,« si­ger Louise Svend­sen.

Par, der øn­sker at adop­te­re, skal igen­nem et så­kaldt un­der­sø­gel­ses­for­løb, hvor de bli­ver kla­edt på til at va­e­re fora­el­dre. Her får de go­de råd om, hvor­dan de ta­ck­ler den si­tu­a­tion, at de­res søn el­ler dat­ter på et tids­punkt i li­vet øn­sker at ken­de sit bi­o­lo­gi­ske op­hav.

I ste­det for at se den bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie som en trus­sel, skal adop­tiv­fora­el­dre bak­ke de­res børn op og støt­te dem i de­res øn­sker. Det er langt de fle­ste adop­tiv­fora­el­dre dog og­så go­de til, un­der­stre­ger Louise Svend­sen.

»Det er jo en mu­lig­hed for bar­net for at få en stør­re vi­den om sig selv og sit bi­o­lo­gi­ske op­hav. Det skal adop­tiv­fora­el­dre hu­ske på, og så må man for­sø­ge at gem­me si­ne eg­ne fø­lel­ser lidt va­ek,« si­ger hun.

Fø­lel­ser i klem­me

Og­så adop­tivbørn ri­si­ke­rer at ha­ve fø­lel­ser i klem­me. For mens de bra­en­den­de øn­sker sig at fin­de de­res bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie, tyn­ger den dår­li­ge samvit­tig­hed og­så.

Det for­kla­rer adop­tions­for­sker Me­re­te Laub­jerg, der i man­ge år har for­sket i in­ter­na­tio­na­le adop­tio­ner til Dan­mark.

»Man­ge adop­te­re­de er ban­ge for at såre de­res adop­tiv­fora­el­dre, når de øn­sker svar på, hvor de kom­mer fra. De har al­tid få­et at vi­de, at de­res adop­tiv­fora­el­dre har va­e­ret så go­de for dem, når de gi­vet dem en bed­re til­va­e­rel­se. Så hos en del adop­te­re­de na­ger den dår­li­ge samvit­tig­hed,« forta­el­ler Me­re­te Laub­jerg.

For langt de fle­ste adop­te­re­de eb­ber kon­tak­ten til de bi­o­lo­gi­ske fora­el­dre ud ef­ter det før­ste mø­de, forta­el­ler Louise Svend­sen.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.