FANDT SIN MOR S

BT - - SONDAG -

om adop­tiv­barn har Ivan Chri­sten­sens tan­ker kred­set om de ska­eb­ne­tun­ge spørgs­mål, som la­en­ge var ube­sva­re­de: Hvem er min mor? Har jeg no­gen sø­sken­de? Hvor­for hav­ne­de jeg på bør­ne­hjem? For ny­lig delt­og han i DR1-pro­gram­met ’Spor­løs’, og her fik han med et tryl­leslag en­de­lig svar på spørgs­må­le­ne. I pro­gram­met lyk­ke­des det nem­lig at fin­de bul­garsk­fød­te Ivan Chri­sten­sens bi­o­lo­gi­ske mor, bror og øv­ri­ge fa­mi­lie.

»Det var en ka­em­pe let­tel­se. Nu er det he­le af­kla­ret, og jeg har en­de­lig få­et svar på de spørgs­mål, jeg har tum­let med i man­ge år,« forta­el­ler Ivan Chri­sten­sen, der i dag bor i Faa­borg på Fyn.

Da Ivan Chri­sten­sen var ba­re to må­ne­der, blev han af­le­ve­ret på et bør­ne­hjem i sor­te­havs­by­en Bur­gas i Bul­ga­ri­en. I godt tre år bo­e­de han un­der kum­mer­li­ge for­hold på bør­ne­hjem­met, in­den han som tre­årig i år 2000 blev adop­te­ret af Dag­ny og Pi­er­re Chri­sten­sen fra Faa­borg.

Som de­res eget barn

De har al­tid be­trag­tet ham som de­res eget barn, men sam­ti­dig har de og­så haft stor for­stå­el­se for søn­nens øn­ske om at vi­de me­re om sig selv.

Ivan Chri­sten­sens fora­el­dre fryg­ter ik­ke, at han på sigt får et så sta­er­kt bånd til sin bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie, at han glem­mer dem.

»Selv­føl­ge­lig skul­le han vi­de no­get om sin bag­grund, for­di vi jo ik­ke er hans bi­o­lo­gi­ske fora­el­dre. Det har al­tid lig­get os me­get på sin­de, at han skul­le ha­ve lov til at fin­de sin bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie, når han blev 18 år,« forta­el­ler Dag­ny Chri­sten­sen og fort­sa­et­ter:

»Han er jo ene­barn hos os, men han har of­te sagt, at han tro­e­de, at han hav­de en bi­o­lo­gisk bror el­ler sø­ster. Det vi­ste sig jo at va­e­re rig­tigt.«

Ivan Chri­sten­sen har ik­ke set sin bi­o­lo­gi­ske mor og bror si­den op­ta­gel­ser­ne til ’Spor­løs’ i april. Han sky­per med dem, men et nyt mø­de er ik­ke ak­tu­elt li­ge fo­re­lø­big.

»Min mor bor nu i Tys­kland, og vi har snak­ket om at ta­ge der­ned og be­sø­ge hen­de. Men det kom­mer ik­ke til at ske li­ge nu, for jeg vil ger­ne ha­ve min ud­dan­nel­se på plads først,« si­ger Ivan Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.