Fe­ri­e­pa­ra­di­set Kos

BT - - REJSER -

GRA­E­KEN­LAND Li­vet går sin van­te gang på stran­den Agios Ste­fa­nos na­er Ke­fa­los. For nog­le er det en til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed be­stå­en­de af: sol­seng – bad­ning – for­frisk­ning – sol­seng – bad­ning – for­frisk­ning ... For an­dre er det før­ste gang. Selv om det er en af de mest fo­to­gra­fe­re­de stran­de på gra­e­ske Kos i det øst­li­ge Mid­del­hav er den så lil­le, at den op­fyl­der de fle­stes drøm­me om den ae­g­te op­le­vel­se på en fe­ri­eø. Vi har på in­gen må­de idyl­len for os selv, for her er bå­de pa­ra­sol­ler, ka­no­ud­lej­ning og en lil­le kiosk, men tem­po­et, so­lens flim­ren i van­det og ud­sig­ten til den lil­le klip­peø Ka­stri, med den ty­pi­ske hvi­de St. Ni­cho­las-kir­ke, som kun er en kort svøm­me­tur va­ek fra sand­stran­den her på Kos, får det al­li­ge­vel til at fø­les så­dan.

Det er Kos i en nød­de­skal. Ef­ter me­re end 40 års ka­er­lig­heds­af­fa­e­re mel­lem dan­ske­re og de gra­e­ske øer kan den tred­je­stør­ste ø i øgrup­pen Do­de­ka­ne­ser­ne, (kun over­gå­et af Rho­dos og Kár­pat­hos) ta­et på Tyr­ki­ets kyst, sta­dig få hjer­tet til at ban­ke hos gen­gan­ge­re. Sam­ti­dig kan øen få pul­sen til at sti­ge hos ny­be­gyn­de­re med øens små lom­mer af tid­løs­hed og en mosaik af kul­tu­rer, der er sum­men af tu­sin­der års far­ve­rig hi­sto­rie. Kortva­rig kri­se Det var el­lers ved at gå galt sid­ste år, da og­så Kos blev ramt af flygt­nin­ge­strøm­men fra Tyr­ki­et, som kun er 45 mi­nut­ters sejlads va­ek. Hvor mi­gran­ter­ne fra bl.a. den sy­ri­ske bor­ger­krig tid­li­ge­re sat­te kurs mod isa­er Les­bos og Chios, fandt 1.200 af dem vej til Kos.

Ud­for­drin­gen for Kos var så­dan set ik­ke an­tal­let, men me­re det fak­tum at de slog sig ned i tel­te på stran­den i Kos by. Det er et af de mest po­pu­la­e­re ba­de­ste­der langs pro­me­na­den i øens ho­ved­stad – og det var nok til at hol­de turi­ster­ne va­ek. For at und­gå sam­me si­tu­a­tion som på Les­bos fik myn­dig­he­der etab­le­ret en rig­tig lejr ta­et på en af­si­des­lig­gen­de lands­by i ti­de til, at sa­e­so­nen gik i gang i for­å­ret.

»Vi har jo kun et halvt år til at tje­ne et helt år ind, for­di turi­ster­ne pri­ma­ert kom­mer i som­mer­hal­vå­ret. Så vi er me­get sår­ba­re, hvis der sker de mind­ste aen­drin­ger, som på­vir­ker turis­men ne­ga­tivt,« ly­der det fra fle­re si­der, når ta­len fal­der på ’flygt­nin­ge-si­tu­a­tio­nen’, som her på Kos er for­s­vun­det li­ge så hur­tigt, som den kom. Van­dring i hi­sto­ri­en Vi er blandt de 110.000 turi­ster, som år­ligt be­sø­ger Kos. De be­sø­gen­de De be­sø­gen­de er øens vig­tig­ste ind­ta­egtskil­de, og gra­e­ker­ne har gjort det nemt for os at fø­le os vel­kom­ne er øens vig­tig­ste ind­ta­egtskil­de, og gra­e­ker­ne har gjort det nemt for os at fø­le os vel­kom­ne. Vej­net­tet mel­lem de po­pu­la­e­re stran­d­om­rå­der i syd og det hi­sto­ri­ske i nord er ud­byg­get og ny­as­fal­te­ret, vi kan kom­me rundt på øen med lo­kal­bus­ser i ru­te­fart og, in­spi­re­ret af skan­di­na­visk livs­stil, er der an­lagt cy­kel­sti­er i Kos by, så vi kan spur­te rundt på le­je­cyk­ler i sik­ker­hed for bil­tra­fik­ken.

For at for­stå øens ud­sat­te po­si­tion går vi på op­da­gel­se i me­re end 2.000 års hi­sto­rie ved først at be­sø­ge de højt­lig­gen­de ru­i­ner af Ne­ratzia-fa­est­nin­gen, som blev byg­get i 1400-tal­let, da kors­fa­rer­ne fra Jo­ha­nit­ter-or­de­nen lod det op­fø­re for at kun­ne kon­trol­le­re stra­e­det mel­lem Kos by og by­en Ha­li­car­nas­sus i Tyr­ki­et, som i mo­der­ne tid hed­der Bod­rum. Og i øv­rigt er et po­pu­la­ert ud­flugts­mål med hur­tig­bå­de fra Kos havn. AE­ga­e­er­ha­vets spi­se­kam­mer Kos er nu al­ler­mest kendt for at va­e­re la­e­gen Hip­po­kra­tes’ fø­deø, og in­tet be­søg i ho­ved­sta­den er ful­dendt uden en slen­tre­tur ned til, hvad man ha­ev­der, er det op­rin­de­li­ge pla­ta­n­trae, som han un­der­vi­ste si­ne me­di­cin­stu­de­ren­de un­der.

Han er ble­vet kaldt op­fin­de­ren af den ve­st­li­ge la­e­ge­kund­skab, og al­le­re­de den­gang, 300-400 år før Kri­sti, var han for­ta­ler for en le­ve­vis, som vi med lidt god vil­je godt kan over­sa­et­te til den na­tur­li­ge sund­hed,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.