Tavs kron­prins

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN KOM­MEN­TA­RER nu­va­e­ren­de sport­s­chef på BT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, i juli fastslog kron­prins Fre­de­rik dog, at han hav­de mod på at fort­sa­et­te i IOC i yder­li­ge­re ot­te år.

»Jeg er be­stemt åben for at fort­sa­et­te. IOC har aen­dret sig me­get til det bed­re gen­nem de syv år, jeg har va­e­ret med. Det er ble­vet me­re gen­nem­sig­tigt og me­re åbent,« sag­de kron­prins Fre­de­rik den­gang til Ber­ling­s­ke. Står in­de for IOCs be­slut­ning Un­der le­ge­ne i Rio tal­te BTs ud­send­te des­u­den med Kron­prin­sen om be­slut­nin­gen om ik­ke at ude­luk­ke al­le rus­si­ske at­le­ter til OL. Kron­prin­sens svar, som blev bragt i BT 9. au­gust, føl­ger her.

»Der er fal­det en be­slut­ning, og den står jeg og­så in­de for. Det må jeg si­ge. Der er nul to­le­ran­ce om­kring do­ping. Det er snyd, svin­del og bed­rag. Det er vi al­le sam­men eni­ge om. Al­le sy­nes jo, at det er for­kert. Hvad er det så med Rusland? Det er, at al­le de in­ter­na­tio­na­le for­bund har få­et op­drag om selv at clea­re de­res eg­ne at­le­ter. Det er uan­set, hvor i ver­den de kom­mer fra. Ud over det er der en rap­port, der er ud­ar­bej­det af en her­re, der hed­der McLa­ren. Han har selv ud­talt – med ret­te – at den ik­ke er fyl­dest­gø­ren­de end­nu. Han er ik­ke kom­met til bunds i sin ef­ter­forsk­ning. Det kom­mer han nok først sidst på året. Dér vil han med stør­re sik­ker­hed kun­ne si­ge, hvor­dan for­hol­de­ne er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.