FOR

BT - - VM-KVALIFIKATION -

den­ne lør­dag af­ten, af. Og hvis det ik­ke kun­ne gø­re det, sør­ge­de Lewandowski i hvert fald for det se­ne­re hen med tre mål. Lewandowski i Dan­mark Som BT for­tal­te i da­gen op til op­gø­ret mel­lem Polen og Dan­mark, har Bay­ern Mün­chen-an­gri­be­ren en vis til­knyt­ning til Dan­mark via fa­mi­lie og fe­ri­er som barn. Men even­tu­el­le ka­er­li­ge fø­lel­ser for dan­ske­re var pak­ket langt, langt va­ek. Han var en ky­nisk må­l­ma­ski­ne på ver­dens­klas­se­ni­veau. Og her var Dan­mark ik­ke at fin­de.

For lands­hol­det, for pro­jek­tet, for land­tra­e­ner Åge Ha­rei­de var det her el­lers kam­pen, der for al­vor skul­le te­ste sta­tus på år­gang 0 ef­ter Mor­ten Ol­sen og 4-3-3. Med nord­man­den i spid­sen er sy­ste­met og til­gan­gen til spil­let på ba­nen aen­dret mar­kant,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.